Cart 0
Zonder Geld! (Dutch)

Zonder Geld! (Dutch)

$0.00

Al klinkt het vreemd in deze tijd waarin geld de afgod van de mensen lijkt te zijn, kan het meest waardevolle van dit leven ‘ZONDER GELD’ verkregen worden.

Het mag dan onmogelijk zijn om zonder geld voedsel, kleding of onderdak te krijgen; hetgeen dat van veel grotere waarde is dan deze dingen is absoluut kosteloos te verkrijgen.

Men zal het er ongetwijfeld over eens zijn dat de verlossing die God geeft de meest waardevolle zaak in het leven is. En ofschoon het God onnoemelijk veel gekost heeft is die verlossing Zijn vrije gave aan de mens. Dit blijkt uit de woorden die de apostel Paulus tot Simon de Tovennar richt: “Uw geld zij met u ten verderve, daar u gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven” (Hand 8:20).

God bekommert Zich niet meer om de rijke dan om de arme (Job 34:19). En deze verlossing is niet alleen te verkrijgen zonder geld’ maar ook: ZONDER PRIJS!

Er zullen mensen zijn die best willen toegeven dat het onmogelijk is Gods verlossing met geld te verwerven, maar die tegelijkertijd volhouden dat men er een of andere prijs voor moet betalen. De volgende Bijbeltekst maakt duidelijk dat de verlossing de prijsloze gave van God is: “En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing van in Christus Jezus” (Rom 3:24).

“Om niet’’ betekent hier “gratis’’ , voor niets.” En “genade” betekent “alles om niet voor degene die niet anders dan het oordeel verdient.”

De Here Jezus betaalde de prijs van de verlossing. Hij “gafZichzelfvoor onze zonden” (Gal 1:4). De Zoon van God “heeft mij liefgehad en Zich voor mij overgegeven” (Ga1 2:20).

Omdat Hij de prijs betaalde – Zijn kostbaar bloed – hoeven wij geen prijs meer te betalen. Wij worden “om niet” gerechtvaardigd – “uit Zijn genade.”

Bovendien is deze verlossing te verkrijgen:

ZONDER GOEDE WERKEN!
Velen kunnen moeilijk geloven in: verlossing zonder goede werken. Zij zijn er schijnbaar van overtuigd dat zij op geen enkele wijze verlossing kunnen verwerven, maar houden zich bezig met de gedachte dat zij er voor kunnen werken. Laten zij de volgende Schriftgedeelten maar eens overdenken: “Niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efe 2:9).

“Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt maar zijn geloof vestigt op Hem die de goddeloze rechtvaardigt wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Rom 4:4-5).

“Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden’’ (2 Tim 1:9).

“Hij heeft ons gered, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben maar naar zijn ontferming, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest” (Titus 3:5).

“Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet” (Rom 3:28).

“Door het Woord der Waarheid – het evangelie van uw verlossing – te geloven zult u de Heilige Geest ontvangen. (Ef. 1:13). Als u Hem bezit, zult u ijverig zijn in goede werken (Titus 2:14). Zij die God vertrouwen staan voor goede werken (Titus 3:8) . Wie een nieuwe schepping is in Christus kan goede werken doen die God tevoren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen (Ef. 2:10).”

Maar denk niet dat dit werken is om verlossing te verwerven. Verlossing is “zonder goede werken”; maar elke verloste moet ijverig in goede werken zijn – niet om verlost te worden maar omdat hij verlost is.

Aan dit alles willen wij nog toevoegen dat verlossing te verkrijgen is: NU!

Dat kunnen velen moeilijk geloven, en maken het zichzelf lastig door te denken dat ze moeten wachten tot ze beter zijn, of totdat ze zich beter voelen, of totdat ze visioenen gaan zien. Ze veronderstellen dat ze moeten wachten op een “gelegen tijd.” God’s Woord zegt echter: “Zie, nu is het de tijd des welbehagens, zie nu is het de dag des heils” (2 Kor 6:2).

Om gered te worden hoeft men niet een zeker moment af te wachten. Dit moment is nu al van u. “Gelooft in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden” (Hand 16:31).

“Heden, indien u zijn stem hoort, verhardt uw hart niet” (Hebr 3:15).

Wilt u de verlossing van God aanvaarden – zonder geld, zonder prijs, zonder goede werken, nu?More from this collection