Cart 0
Voalohany ny vaovao ratsy manarak'izany ny vaovao tsara (Malagasy)

Voalohany ny vaovao ratsy manarak'izany ny vaovao tsara (Malagasy)

$0.00

VAOVAO RATSY: Mpanota isika rehetra
« Efa samy efa nanota izy rehetra »Romana 3:23 « Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza » Romana 3:12

VAOVAO RATSY: Ho faty isika
« Ny fanahy izay manota no ho faty »Ezekiela 18:4 « Fahafatesana no tambin’ny ota »Romana 6:22

VAOVAO RATSY: Tsy mendrika handray famonjena isika
« Tsy avy tamin’ny asa amin’ny izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika» Titosy 3:5

VAOVAO RATSY: Efa voaheloka isika
«Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin’izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon’ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria rasty ny asany» Jaona 3:19 VAOVAO RATSY: Hizaka ny famaizana mandrakizay isika « Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao amin’ny bokin’ny fiainana dia natsipy tany amin’ny farihy afo izy» Apokalipsy 20:15

VAOVAO RATSY: Tsy afaka mahita samy irery ny Iàlana isika
« Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an’ny fanahin’ Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany» I Koritiana 2:14

VAOVAO TSARA: Tonga hamonjy ny mpanota i Kristy
« Tonga tety ambonin’ny tany Kristy Jesoa hamonjy ny mpanota » I Tunoty 1:15

VAOVAO TSARA: Maty ho antSika i Kristy
« Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany amintsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy » Romana 5:8

VAOVAO TSARA: Mamonjy antsika Andriamanitra
« Fahasoavana no namomjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany fa fanomezna avy amin’ Andriamanitra» Efesiana 2:8

VAOVAO TSARA: Manafaka amin’ny fanamelohana Kristy
« Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesoa» Romana 8:1

VAOVAO TSARA: Manolotra fiainana mandrakizay Andriamanitra
« Toy izao no nitiavan’ Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay» Jaona 3:16

VAOVAO TSARA: Kristy no Ialana Hoy Jeso taminy
« Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana» Jaona 14:6 NY

VAOVAO FARANY RATSY:
« Mialà amiko ianareo izay voaozona, ho any amin’ny afo maharitra mandrakizay, izay voavotra ho an’ny devoly sy ny anjeliny » Matio 25:41

NY VAOVAO FARANY TSARA
« Avia ianareo izay notahin’ny Raiko, mandovaà ny fanjakana izay voavotra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao » Matio 25:34

Ny teny hoe Filazantsara dia azo adika tsotra hoe VAOVAO TSARA MAHAFALY. Hoy Jeso: « Mibebaha ianareo ka minoa ny Filazantsara» Marka 1:15

Arak’izany dia miantso antsika Izy hiala amin ‘ny fahotona ary hino ny vaovao mahafaly. Azona tanteraho anio izany

Mibebaka ny fahotako aho ary manaiky ny fanomezana maimaimpoana avy amin’ Andriamanitra ny amin’ny finoana an’i JESO KRISTY .

ANARANA

DATYMore from this collection