Cart 0
SAY KILALABAN NA KAMARERWAM  “Sakey Ya Manonan Mensaje Para Sika” (Pangisinan)

SAY KILALABAN NA KAMARERWAM “Sakey Ya Manonan Mensaje Para Sika” (Pangisinan)

$100.00

PINABLIN KAARO: Nanlapud inkaugaw mo anggad natan ninonot mo la so amin ya bengatla ed tapew na dalin - likud siguro ed samay sanka-importantian ed amin. Anto kasi so satan ya sanka-importantian -- no ag say kilalaban na kamarerwam. Nasigurum la kasi so andi-anggaan ya kilalabay kamarerwam? Antam ta ya no bilang ta say entiron mundo et isimbang ya ipara ed kamarerwam ya say kamarerwam et mas ambelat ni? Kanian no nabalang moy kamarerwam say entiron mundo agto nabayaran so apirdim. Sikatoyay kabaliksan to may imbaga nen Katawan tin Jesu Christo: “Ta anto tay nagunguna na sakey ya too no nagamuran toy entiron mundo balet et nabalang toy kamarerwa to?” (Say kamarerwam say sikan dili).

Nepeg mon kabaten Pinablin Kaaro, ya no aliwa kanin peteg ya Cristiano sikay walad kaatapan ya ampan nabalang mon andi-anggaan somamalblin kamarerwam. Ikuan mo’d satan: “Akin ey? Anto kasi’y mauges ya ginawak?” Say makasengeg ed saya lapud nankasalanan ka ed san kamapanyarian ya Dios ya singa siak tan amin ya arum ya too anggan antoy kipapasen mo odino antoy religion mo. Sikato yay ibabaga na Libro na Dios, say Biblia: “Anggapoy matunong ya too, anggapo ya anggan sakey... ta amin nankasalanan tan arawi ra ed gloria na Dios.” (Sulat nen San Pablo ed Taga Roma 3:10,13). Diad saya pareho tayon amin. Nayarin ag mo birbiren ya tuan nankasalanan ka’d Dios, odino nayarin ag mo nagustuan ya, balet sikatoya so sentencia na andi-anggaan ya Dios ya Jwes ya Sikatoy manuley ed sikatayo tan Sikatoy makapikabat na saray secretoly bilay tayo tan saray kannonotay puso tayo. Diad arapen, diad sakey ya tinandaan ya agew Sikatoy manawag ed sikatayon amin ya ompatnag ed pangokoman to.

Nonot mo pa ya’y duara o talora labat ya ong gendan ya ganggan na Dios pian nanengneng mo’y katuaan na samay ibabagay Dios ya nankasalanan tayon amin. Say Katawan ya Jesus inkuan to: “Nangel yo ya asalita ed saray totoo ed inmunan panaon: Agka mamatey, et siopaman ya mamatey sikatoy walad kaatapan na kaukom balet siak ikuan ko ed sikayo ya siopaman ya mampasnok ed agi to sikatoy walad kaatapan na kaukom.” Say Apostol nen Katawan ya Jesus ya si San Juan diad pangipaliwawa to ya insulat to: “Balang sakey ya busolen to’y agi to sikatoy sakey ya akapatey.”

(Say “agi” say kaparan too.) “Nangelan yo,” kuay Katawan ni.“ Ag ka mikaluguran ed agmo asawa. Balet Siak kuan kod sikayo ya siopaman ya onnengneng ed sakey ya bii ya kaliktanen ton pilawanan, sikato lay akilawanan ed sikato ed puso to.” Kanyan nanengeng tayo dia ya diad arapan na Dios anggan diad nonot labat nayarin makasumlang tayod Ganggan to. “Et say kasalanan say isusum, lang odino isusunggay ed ganggan na Dios.” (I Juan 3:4) Say Libroy Dios ipakabat to ni ya: “siopaman ya sumpalen toy amin ya ganggan balet et nankasalanan ed sakey ya ganggan, sikatoy nankasalanan ed amin ya ganggan.” (Santiago 2:10)

Balet say sangkabalgan ya kasalanan tayo say agtayo panangaro ed Dios tan say kapara tin too. Si Katawan tayon Jesus inkuan to ya say sangka, balgan ya ganggan na Dios saya: “Aroen mo so Katawan a Dios mo ed amin ya pusom tan say amin ya kamarerwam tan say amin ya kanonotan mo tan say amin ya biskeg mo. Tan say komadua ya ganggan so mipadpara ed satan: Aroen mo so kaabay mo ya singa sikan dili.” Panon sirin kasi kabaleg na kasalanan tayo diad isusumlang o isusunggay tayo ed sarayan duaran sankabalgan ya ganggan na Dios!

“Walay sakey ya istorian nipaakar ed sakey ya balitadon hepe policia ed America ya mangaran na Mr. Sackey ya magano lan ompatey. Walad kaabay na katri to so kaaro ton Pastor. “Hepe,” kuay Pastor, “ibabaga ray doctores ya magano lan mansampot so bilay yo.”

“Singa dinmalag so mata nen Hepe. Yinmesyes tan intalindeg toy laman to, abaliw so lupa ton immimis tan kuan to: ‘John, dinalan koy bakal na Mexico, dinalan koy bakal na Guiera Civil. Akilabanak ed a duamplo tan anem ya bakalan. Nangel koy panlalbong na kanyon, say panlaldis na bala. Sinobak so arasig ya bayoneta, agatin-gat’nan ko ray inaatey tan ompapatey, niyakyak koy dala, dinalan koy asewek tan apoy, agko antakot so satay kalaban ya mangaray Patey.’

Agto antan primero so yebat to may Pastor Insan to inyoko ya angikuan: ‘Mr Sackey, nayarin tuan agyo antakot so patey, balet say pangokom na Dios ey, no Sikatoy onirong ya manentencia ed amin ya pinalsa. Akaparaan kayo la kasi ed satan?’

Samay masiken ya Hepe ninengneng toy Pastor ya agano, insan pinmuti’y bosaleg to. Inmagos so luad lupa to. Insan to inkuan: Say panangokom

... Agko tan anonotan. Anto kasi no tua tan? Anto kasi no tuan walay tawen tan impierno? Abalang ak, abalang ak la. Walaak lad tambib na impierno.

“Ta onarap tayon amin ed panangokoman na Dios. Ta walan nisulat: Bangta mabilay ak, kuay Katawan, balang sakey ya pueg ontalimokor ed Siak tan balang sakey ya dila ibaga toy pamirbir ton Dios ak. Kanian ebatan na balang sakey ed sikatayo so sikaton dili ed arap na Dios. (Roma 14:10-12)

Diad kipapasen mon sakey a makasalanan anto kasi’y nayarian mon ilaloan, no ag say patey? “Ta say bayar na kasalanan say patey.” “Say kamarerwam mankasalanan ompatey...“ ompatey na komaduan patey... salanti say “dayat ya apoy”, say impierno! Aliwan panaktakot labat ya salita iraya. Sikaray salitay Dios. (Roma 6:23, Ezekiel 18:26, Apocalipsis 21:8, etc.) Sikato yay ag naliktaran ya pansumpalan na kasalanay too lapud say Dios et masanto tan matunong.

Balet Kaaro, dengel ka. Walay maong ya balita ya para sika tan siak. Say Dios intaria to la so kilalaban mo tan say siak nen antes ni na inkianak ta. Say kilalaban ya matuko-tukoy ed inkasanto tan inkatunong To, tan sikatoy pangipatnagan to na andi-anggaan ya panangasi tan panangaro To ed sikatin amin. Sikato ya may istoriay inyakar diad mundo nen Katawan tin Jesu Christo, ya Anak na Dios, tan Dios Anak, Sayan inyakar to diad mundo sikatoy manonaan ya inkagawa (event) ed istoriay mundo ya sikatoy tatawagey “Sangkatalunggaringan ya Istoria.” Say inkianak to cecelabraan ed entiron mundo ya tinaon-taon, tan amin ya inkagawa ed mundo, ya anggan pati say fechay inkianak mo, sikaray nabibilang o natatandaan onong ed relacion tod fechay inkianak nen Christo Jesus na B.C. (before Christ) tan A.D.(Anno Domini, diad taon na Katawan).

Si Katawan ya Jesus nianak ed panag-ayamay aya-yep ed melag ya baley na Belen (Bethlehem) nen manooley ed Roma si Emperador Agusto Caesar. Inggapo toy nanlinkor nen manooley si Emperador Tiberio Caesar. “Sikatoy nanakar akar ya nanggagaway maong,” dimad dalin na Israel, “nambabangat ed saray synagogas da, impopulong toy maong ya balita na panariay Dios tan tinatambal toy amin ya nengneng na sakit ed saray katoowan.”

Anggad Sikatoy impasak dad cruz ed leksab na pakauley nen Pontio Pilato, governador ya Romano ed Judea. Balet “sikatoy inmolid bilay ed komatlon agew onong ed saray kasulatan.” (Paneknekan na saray totoon marurunong ya walaay sangkaletan ya prueba so inkioli To ed bilay.)

Anto kasi so manonaan ya makasengeg na inakaray Katawan ya Jesus ya anaynanan toy panarian ton gloria tan linmadiad sayan mundon panagluaan? Say Biblia ya mangibabagan makasalanan tayon amin tan sentenciaan to itayoy dusa, satan ya Biblia lan lamang so mangibabaga ya “si Christo Jesus linma diad mundo pian ilaban to iray makasalanan,” (I Timothy 1:15). Inkuan nen Apostol Juan “sikami anengneng mi tan tasian mi ya say Ama inbaki to so Anak ya manangilaban na mundo.” (I Juan 4:14). “Tawagen moy ngaran to ya Jesus ta Sikato ilaban-toy baley to ed saray kasalanan da,” (Matteo 1:21).

Anto so ginawa na Katawan ya Jesus pian ilaban to itayo ed saray kasalanan tayo? Ipakabat na Masanton Sulat ya Sikato insaklang toy inkasikaton dili ed cruz, ya inatey ya onkanan “pakapaandian (propitiation, or atonement) na saray kasalanan tayo.” (I Juan 2:2). “Balet natan aminsan diad kasampotan na saray panaon Sikatoy nipatnag pian ekalen toy kasalanan diad panamegley na panangibagat toy Sikaton dili.” “Sikaton dili sinakbat to so saray kasalanan tayo ed laman to diad tapew na kiew (cruz).” “Si Christo inatey makasengeg ed saray kasalanan tayo onong ed saray Kasulatan, tan Sikatoy imponpon, tan Sikatoy immolid bilay ed komatlon agew onong ed saray Kasulatan.” (Heb. 9:26, I Pedro 2:24, I Corinto 15:3-4).

Natan makasengeg ed samay impatey to tan say inkioli tod bilay duaran bengatla so kaukulan na balang sakey ed sikatayo pian nagamoran ti’y kilalaban. Onona, say pagbabawi’d saray kasalanan tayo. Komadua, say panisia tayo ed si Katawan ya Jesu Christo. (Gawa 20:21). Iganggan itayo na Dios ya manggawa na sayan duaran bengatla ed Gawa 17:30 tan I Juan 3:23 Walay sakey ya manag-asikaso na prisoan nen saman ed baley na Filippos ed Asia Minor ya mambababawid kasalanan to tan maseseg ya tinmepet no anto so nepeg ton gawaen pian sikatoy nilaban, et sikatoy inebatan nen Apostol San Pablo ya kuan to: “Manisia ka ed si Katawan ya Jesus et nilaban ka...” (Gawa 16:31). Nen mampupulong si San Pedro ed abung na sakey ya kapitan ya taga Roma inkuanto: “Sikatoy tasian day amin a profetas ya balang sakey ya manisiad Sikato awaten toy perdona so saray kasalanan diad panamegley na ngaran To. (Gawa 10:43). Say manisiad sikato say labay ton ibaga: ontolok, odino onsuko kad Sikato ya Katawan mo, tan manmatalek, odino awaten mon Sikatoy manangilaban mo ya inatey tan inmolid bilay lapud sika.

Si General Oliver Howard so akilaban tan analo ed mas dakdakel ya bakalan nen dinan man ya arum ya general ed samay baleg ya Guierra Civil ed America nen saman. Sikatoy analo ed 64 ya bakalan, ya ag balot atalo. Sikato nansalita ed arapay 3,000 sondalo, tan inkuanto: Apalabas la natay 41 ya taon nen saman diman ed Fort Brook, taloran kilometros so kaarawi to diad sayan tulda, nen siak so sinmoko ed si Katawan ya Jesu Christo. Amta na amin a sondalo no antoy kabaliksan na onsuko. Sinmuko ak nen saman ed si Jesus tan sikatoy tinumbok kon general ko nanlapud lad saman. Sikatoy sankamaungan ya general ya mangipanguloy armada. Aminsan a labi nen mansampot so sermon, samay pastor odino managpulong inkuanto: No walad sikayo dia so labay ton man Cristiano, singger kayod diad arap insan mi kayo ipikasian.

“Walay labinlima o duamplon linmad arap tan nantalimukor ed altar. Diad beneg ko walaray officiales ya taga Fort Brook ya aka-uniforme. Sikaray nanludlurey ed saramay linmad arap ya manpatauli. Akapasnok ak ed sayan gagawaen da. Inkuan kod siak a dili: mas lablabay ko ni so miiba ed saramay linmad arap ya manpapatauli nen say miiba dia ed sarayan managlurey. Lapud laya sinmingger ak ed altar tan akitalimukor ak ed saramay manpapatauli. Ginawak ya lapu lambengat ed petang na ulok ed saramay officiales. Labay ko’n ipaamtad sikara ya agko agustoan imay panaglurey da.

“Kabebekta sinmingger may pastor tan tinmalimukor ed abay ko tan sinalita tod siak so nipaakar ed si Christo ya sinisia nen saman di inak tan amak. Et nen tinmaynan ak dimad altar ginetmak so magmaliw ya Cristiano. Nanakar ak na akar-militar dimad kapilya tan linmaak dimad kuartok dimad Fort Brook. Impaway ko ‘may Bibliak ya agko ni abuskag ya pigay bulan la tan intapew kod lamisaan insan ak nantaiimukor ed arap to. Nen babasaen ko sinmuko ak ed si Katawan ya Jesu Christo Sinmabid kamarerwak so kareenan tan liket ya agko nin balot akabatan. Inmalagey ak tan nanakar-akar ed kuarto, ya nankuan: Gloria ed Dios! Kilalaban ed panamegley nen Jesus! Completon kilalaban! Agak inmugip na anggan sankakirem ed saman ya labi. Say pakaliknak singa naperdi labat so oras no onogip ak, sanlabin binasak so Bibliak, tan nanpikasiak tan inggalgalang ko’y Dios.”

“Si Gen. Howard ginapoan ton tampol ya imopikasi ya say Dios ilaban To komon so amin ya sondalo’ diman ed Fort Brook. Et antes iran nansisian ed saman ya campo na Fort Brook amin ya sondalod man nagmaliw ya Christiano (odino inawat toy Christo) likod lambengat ed sakey. Sayan sakey ya sondalo kalabas na taloy taon dimad bakalan ed Virginia inkuan to’d si Gen. Howard: Dimad Fort Brook nen saman walay bengatlan walad sikayo ya labay ko met komon. ‘Impulong kod sikato si Jesus,' kuanen General Howard. ‘Et inawat toy Jesus ya manangilaban ton personal. Kulang na duay simba nanlapud saya, sakey ya baleg ya bala so binmetag ed abay to tan sikatoy linmad gloria.’

Ag ka nalingo no tomboken mon aligen si Gen. Howard, tan saray arum ni ran generales ya singa di Gen. “Stonewall” Jackson tan si “Old Hickory” Jackson, tan arum nira ed pananisia ra tan panangaro ra ed si Katawan tin Jesu Christo. Sikato ya so sangkabalgan tan sankamaungan ya decision mod bilay mo.

Kaaro, lapud ontan lan panangaroy Dios ed sika, gangganen ta ka ingen ya manisia ed Anak to ya tekep na pagbabawi (odino panagpatauli): “Et sikatoya so ganggan To, ya manisia tayo ed ngaran na Anak to ya Jesu Christo.” (I Juan 3:23)

Tandaan mo: “Anggapoy kilalaban ed anggan siopan sananey, ta anggapoy sananey ya ngaran ed silong na tawen ya niiter ed saray totoo ya nepeg tin kilabanan.” (Gawa 4:12). “Ta ontan lay impangaroy Dios ed mundo ya inter toy bogbogtong ya Anak To pian siopaman ya manisia ed sikato ag natawtaw (ag nabalang) no ag ingen nawalaay bilay ya andi-anggaan.” (Juan 3:16)

SAY DECISION KO
Diad arap na Dios ya makapikabat na pusok, siak, dia tan natan, ontulok ak ed Katawan ya Jesu Christo tan Sikatoy panmatalkan tan awaten ko ya Manangilaban kon personal, ya Sikatoy inatey lapud siak tan inmolid binmilay.

Pinirmaan ko .....

Fecha .....

Kasumpal mon inawat si Christo ya Katawan tan Manangilaban mo ed pusom, manpabinyag ka no bilang ta agka ni abinyagan onong ed ganggan To; mikasakey ka ed sakey ya iglesian mananisia ed Taloran Personas. Manpikasi ka tan manbasa kay Biblia ya inagew-agew. Ipakabat moy pananisiam ed Jesu Christo ed saray arum kapag walay pankanawnawam. Bendicionan ka komon na Dios.

Rev. C. Abeguar

No diad impanbasam na sayan babasaen et inawat moy Christo ya Katawan tan Manangilaban mo, nayarin mansulat ka odino mitongtong ka ed: pian miliket kami ed sika tan nayarin natulongan mi ka ed ma-Christianon panagbilay mo.More from this collection