Cart 0
Reyna Victoria (Tagalog)

Reyna Victoria (Tagalog)

$0.00

Ang reyna ay dumalo sa isang kulto sa Katedral ng San Pablo at narinig niya roon ang isang sermong naging sanhi ng kaniyang pagtatanong ng ganito sa kapelyan: “Maaari bang matiyak ng isang tao sa buhay na ito na siya’y ligtas na at may buhay na walang hanggan?” Ang sagot ng pinagtanungan ay ganito: “Wala akong nalalamang paraan upang ang sinuman ay magkaroon ng katiyakan.”

Ang ganito ay nalathala sa Court News at nabasa ng isang abang ministrong nag-ngangalang John Townsend, isang dakilang kaibigan ni George Mueller. Pagkatapos ng matagal na pagmumuni-muni at pananalangin, ipinadala ni G. Townsend sa reyna ang ganitong kalatas: “Sa Kanilang Kamahalan, ang aming pinakaiibig na Reyna Victoria, mula sa isa sa lalong kaaba-abaan niyang lingkod.

“Bagama’t nanginginig ang aking kamay, ang puso ko’y punung-puno ng pagibig sapagka’t alam kong ngayon din ay maaari nating matiyak na tayo’y may buhay na walang hanggan. Isinasamo ko sa Inyong Kamahalang pakibasahin ninyo ang mga sumusunod na talata sa Banal na Kasulatan: Juan 3:16; Roma 10:9,10.

“Ang mga talatang ito ay nagpapatunay na may lubos na katiyakan ang sinumang sumasampalataya sa Panginoong JesuCristo bilang sarili niyang Tagapagligtas. May lubos na katiyakan ang sinumang naniniwala at tumatanggap sa gawang tinapos ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Calvario.”

Ang inyong lingkod alang-alang kay Jesus,

JOHN TOWNSEND

Maraming dalangin ang ipinailanlang ng maraming tao sa trono ng Dios tungkol sa magiging bunga ng kalatas na ito. Pagkaraan ng dalawang linggo, tumanggap si G. Townsend ng isang sulat na nagsasaad ng ganito: Kay John Townsend: “Ang inyong sulat ay tinanggap ko at binasa ko ito nang buong ingat. Binasa ko ang mga talatang binanggit ninyo. Sumasampalataya ako kay Cristo at sa Kaniyang gawang tinapos doon sa krus ng Calvario at nagtitiwala ako sa biyaya ng Dios at sa pangako ni Jesus: Ako’y yayao upang ipaghanda ko kayo ng kalalagyan.” (Lagda) VICTORIA GUELPH

“Sapagka’t gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kaniyang Bugtong na Anak, upang ang sinumang sa Kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang” (Juan 3:16). “Ang kinaroroonan ng Anak ay may buhay; ang di kinaroroonan ng Anak ng Dios ay walang buhay. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo na NAGSISISAMPA-LATAYA sa pangalan ng Anak ng Dios upang inyong MALAMANG kayo ay may buhay na walang hanggan” (I Juan 5:12, 13). Ang iba pang talatang nagpapatunay sa katotohanang ito ay ang mga sumusunod: Juan 5:24; Juan 10:28; Heb. 7:25.

Madalas sabihin ng reynang ibig niyang bumalik ang Panginoong Jesus sa panahon ng kaniyang paghahari upang mailagay niya ang kaniyang korona sa paanan ni Jesus.More from this collection