Cart 0
Para Sa Iyo... (Tagalog)

Para Sa Iyo... (Tagalog)

$0.00

“ANO ang buhay para sa iyo?”- tanong ni Rose Grace sa akin habang kami’y naglalakad sa daang Roxas Boulevard, malapit sa gilid ng dagat. Nag-isip ako bago ko nasagot ang kanyang tanong na ito.

“Alam mo, para sa akin ang buhay ng tao ay gaya ng malaking bapor na iyon,” - sabay turo ko sa isang bapor na biglang sumulpot mula sa makapal na ulap.

“Ang bapor na iyon ay naglalakbay ng maraming oras, at sa kanyang paglalakbay ay iba’t-ibang uri ng pook ang kanyang dinaraanan, minsa’ y hinahampas siya ng malakas na alon at minsan nama’y bumabangga sa malaking batuhan. Ang bapor na iyo’y may takdang panahon na lulunsad sa daungan at tiyak na siya’y titigil kapag siya’y sumapit na sa kaniyang patutunguhan. Kaya nga lamang kung minsan sa kanyang paglalakbay, maaaring biglang may mangyari sa kanya at di na makararating sa dapat niyang puntahan.

Ganyan ang buhay ng tao, anoman ang sapitin niyang katayuan - maging siya’y mayaman o mahirap, marunong at mangmang, ang kanyang buhay ay may hantungan. Gaya ni Solomon, siya’y naging hari, matalino at mayaman, subali’t nasabi niya na ang lahat ng kanyang mga nagawa sa buong buhay niya ay naging walang kabuluhan (Eccl. 3:10,11).

KAIBIGAN, upang maging makabuluhan ang iyong buhay, isang paraan lamang ang maaari mong gawin, ang makilala at matanggap mo si CRISTO sa iyong puso, sapagka’t Siya ang tunay na BUHAY. Sinabi ni Jesus, “Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang BUHAY ... “(Juan 14:6). Si CRISTO ang nagkaloob ng tunay na buhay upang sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus ng kalbaryo, ikaw, sila at ako na makasalanan ay makasumpong ng tunay na buhay.

“Sapagka’t gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan (sa mga taong makasalanan) na ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak (si Cristo) upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” (Juan 3:16).

Dahil dito, ang iyong walang kabuluhang buhay na ito na punong-puno ng kasalanan at mga suliranin ay papalitan ng tunay na buhay. Ito ang buhay na wala ng dalamhati o hirap pa man kundi pawang kaligayahan, ito ang buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon at Tagapagligtas.

Sinabi ni Jesus, “Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya; At ang sinomang nabu-buhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man, sinasampalatayanan mo baga ito?” (Juan 11:25, 26).

KAIBIGAN, huwag mong ipagwalang bahala ang alok na ito ng Dios. Minamahal ka ng Dios ... hindi Niya nais na ikaw ay mapahamak (II Ped. 3:9). Ngayon ang panahon, ngayon ang ARAW NG KALIGTASAN ... maaaring mahuli ang lahat (II Cor. 6:2; 7:10). SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS AT MALILIGTAS ... (Gawa 16:31).

SI CRISTO ANG IYONG KAILANGAN NGAYON ... sapagka’t SIYA ANG TUNAY NA BUHAY.

ni: Tony P. Romano

P.O. Box 1750 Manila

ANG AKING KAPASIYAHAN
NGAYON, nalaman ko na ako’y isang makasalanan at si Cristo ay namatay para sa akin, tinatanggap ko Siya ngayon sa aking puso at buhay bilang Panginoon at sariling Tagapagligtas. Sa pamamagitan ng Kanyang tulong nahahanda akong magpatotoo tungkol sa Kanya.

PANGALAN:

TIRAHAN:

GULANG:

PETSA NG PAGTANGGAP KAY CRISTOMore from this collection