Cart 0
Ntupo di na ndu gi (Ibo)

Ntupo di na ndu gi (Ibo)

$0.00

Otutu madu no n’uwa onye ozo, neri, nanu kwa; ma ha amagh na ntupo di na ndu ha. Chefue na onye nwe uwa ha bi nime ya, naso ha oyi, n’ihi ntupo nke ohuru na ndu ha. Ufodu chefue na ha bu obia n’elu uwa. “Gini bu NTUPO?” Inajum ihe bu ntupo? Ge nti na ihe edere n’akwukwo nso: “Ma Neaman, bu onye isi usu-ndi-agha eze Siria, bu nwoke di uku n’iru onye nwe ya, buru kwa onye anahu iru oma, n’ihi na obu naka ya ka Jihova nyere Siria nzoputa: nwoke ahu bu kwa dike nke bu dinkpa, ma obu onye ekpenta. Ma onye ekpenta nke ihe otiti ahu di naru ya, uwe ya n’ile gabu ihe dowara adowa, agiri isi ya ga natopu kwa atopu, ogekpuchi kwa egbugbere onu ya nke elu, nakpo, si, onye ruru aru; nazu omuma ulo ikwu ka ebe obibi ya ga abu”. 2 Ndi-eze 5:1; Lev. 13:45-46. C Chae! Inanu kwa, akuko bayere onye nwere ntupo na ndu ya? Obu ezie na etola ya nke oma, ja kwa ya nma: otu osiri buru onye anasepuru asopuru n’obodo; dika inwere ike buru, na onye anatu egwu ya. Ma emesia, ekpenta kewapu ya netiti ndi ya.

Obu na imagh na dika esi aso ekpenta oyi, n’ala ayi ta; obu otua ka Chineke si aso nmehie nke di na ndu gi oyi? Dika ekpenta Neaman siri kewapu ya n’etiti ikwu na ibe ya, na n’etiti ezi na ulo nke aka ya: Obukwa otuaka nmehie gi ji kewapu gi n’iru Chineke gi. Nmehie bu ntopo nke ndu. Obu kwa onye iro nke Chineke onye kere madu. Ichoro imata m’obu ezi okwu? K’ayi guo n’akwukwo Aisaia onye Amuma. “Le, aka Jihova adigh nkpunkpu kari izoputa; nti ya adigh kwa aro kari inu ihe: kama ajo omume n’ile unu aghowo ihe n’akpa oke n’etiti unu na Chineke unu, nmehie nile unu ezonariwo kwa unu iru ya, owe ghara inu”. Aisaia 59:1-2.

N’agugh aha madu ibu n’okpuru anyanwu a; anam acho kam me ka imara na inwere ntupo na ndu gi, ma oburu na inarabegh Jisos dika onye nwe gi na onye nzoputa gi. Aha Chochi inaga, m’obu ihe ibu na Chochi, agagh azoputa gi. Oke nmuta akwukwo gi, aku na uba gi, nma imara n’elu uwa, bu ihe efu. Ibu onye ajuru aju n’iru Chineke. Inugh na ekpenta nakpopu madu n’azu obodo, onagh ebi n’ebe ndi aru ha zuru oke bi. Obu otua ka nmehie di.

“N’azu Obodo ka ha di, bu nkita nile, na ndi nile nagwo nsi, na ndi nile nakwa iko, na ndi ogbu madu nile, na ndinnilennekpere arusi, na onye obula nke n’ahu ugha nanya neme kwa ya”. Nkpughe 22:15. Inwere nti iji anu ihe? Obu onye nwe ndu gi na uwa nke ibi nime ya, nakpa nganga; nagwa gi okwu. I hula na Chineke kporo ndi nebi obi na nmehia: “NKITA”.

Igagh ewezuga onwe gi na ndu ojoo? Ka iwe gbanari iwe Chineke. Ka inaeche na igbaba na otu nzuzo di iche iche ga enyere gi aka, ikpoputa gi na azu obodo, ebe nmehie kpopuru gi. Nke ahu bu igbu oge gi. Odigh ebe ngbaba ozo nke nwere ike inyere gi aka na ndu, m’obugh nani igbabatainime Jisos Kraist”. Onye kwere na Okpara ahu nwere ndu ebigh ebi; ma onye nekweyegh na Okpara ahu agagh ahu ndu, kamaiwe Chineke na anogide n’aru ya”. Jon. 3:36.

‘Ayi nile kpafuru akpafu dika igwe aturu, ayi chere iru, onye obula n’uzo nke aka ya, ma Jihova emewo ka ajo omume nke ayi nile dakwasi ya”. Aisaia 53:6. 0 bu nani Jisos puru ibupu nmehia gi, ma oburu na iga ekwe ta. “Okwua kwesiri ntukwasi obi; kwesikwa ka anara ya nke oma n’uzo nile obula, na Kraist Jisos biara n’uwa izoputa ndi nmehie.” 1 Tim. 1:15. “N’ihi na Chineke huru uwa nanya otua na onyere obuna Okpara omuru nani ya, ka onye obula nke kwere na ya we ghara ila niyi, kama ka onwe ndu ebigh ebi”. (Jon. 3:16).

Enyim! Ichoro ipu na ntupo nke ndu, nwere onwe gi? “Ya mere chegharianu chigharikwanu, ka ewe hichapu nmehie nile unu, ka oge inwe ume ndu we sin n’iru Onye nwe ayi bia otu a”. “Kwere n’onye nwe ayi Jisos, agazoputa kwa gi, gi onwe gi na ezi na ulo gi”. “Nzuputa adigh kwa n’onye obula ozo: N’ihi na aha ozo di iche adigh kwa na okpuru elu igwe, nke enyeworo n’etiti madu, nke anaghagh izoputa ayi n’ime ya.”

“Onye ahu ka ndi amuma nile nagbara ama, na site n’aha Ya onye obula nke kwere na ya ganataa ngbaghara nmehie.” (Olu ndi Ozi 3:19; 16:31; 4:12; 10:43). Oburu kwa na ahugh onye obula ka edereri aha ya n’akwukwo nke ndu ahu, ewe tuba ya n’odo oku ahu.” (Nkpughe 20:15). Gini bu uche gi ugbu a? Ichoro ka atuba gi n’oku ala muo? Igagh eme ngwa jiri ehihie cho ewu oji mgbe chi nejibegh? “Chonu Jihova mgbe anachota ya, kpokuenu ya mgbe ono nso: Onye nemebi iwu, ya rapu uzo ya, onye neme ajo ihe, ya rapu echiche ya nile: ya laghachikute kwa Jihova, oga enwekwa obi ebere n’aru ya; ya laghachikute kwa Chineke ayi, n’ihi na ogagbaghara ya nmehie ya n’uba.” (Aisaia 55:6-7). “N’ihi na onasi, n’oge ananara madu nke oma kam nuru olu gi, obu kwa n’ubochi nzoputa kam nyere gi aka: le ugbu a bu oge ananara madu nke oma; le ugbu a bu ubochi nzoputa” (II Ndi Korint 6:2). Biko Nwannem, ekwela ka ihe obula gbochie gi inara ndumodu a di nkpa. N’ihi na otutu madu anula ya, ma ha ejigh ya me ihe. Ta, ha n’ahuju anya n’oku ala muo: Ebe ikwa akwa na ita ikikere eze di. Ma anam ado gi aka na nti site na mpempe akwukwoa, ka ikpebie ugbu a, me ka gi na Chineke me udo. Site na inara Jisos Kraist dika onye nwe gi, na onye nzoputa gi. Asila mgbe emesiri. Emesia anagh agwu agwu. “Echi di ime, odigh onye mara ihe oga amu.” Ta nwere ike ibu ubochi ikpe azu nke ndu gi; ma oburu na inwuo na nmehie gi, onye ka iga akwa uta? Ugbu a inuru okwu ndumodu a, mata na obu oku ndu, ka m nakpo gi. Bia ka onye ahu mere m nma, mekwa gi otu a. Igahu idi uto di na ikpere Chineke. Bia puo nagbu nke nmehie nwere onwe gi. Anam asi mgbe ina eme nka, ka Chineke gozie gi. Amen.More from this collection