Cart 0
Ngano ba nga ang mga maayong tawo, dili makasulod sa langit? (Cebuano)

Ngano ba nga ang mga maayong tawo, dili makasulod sa langit? (Cebuano)

$0.00

NGANO BA NGA ANG MGA MAAYONG TAWO, DILI MAKASULOD SA LANGIT? Ang mga maayong tawo dili makasulod sa langit. Mao kana ang pagtudlo sa Bibliya, ang pulong sa Dios.

Kining pagtudlo sukwahi sa panghunahuna sa kadaghanang tawo mahitungod sa langit, apan, bisan pa niana, ang maayong tawo dili makasulod sa langit.

"Dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarung, kondili tungod sa iyang kalooy, kita iyang giluwas." (Tito 3:5).

"Dili tungod sa nga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo." (Efeso 2:9).

"Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasugoan." (Roma 3:20).

"Kon ang inyong pagkamatarung dili gani molabaw sa ila sa mga Escriba ug sa mga Pariseo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit." (Mateo 5:20).

Tinuod, ikaw tingali usa ka maayong lumolupyo, nagabayad sa imong mga utang, nagahatag sa mga maayong mga kapunongan, nagatabang sa mga kabus, relihiyoso gayud kaayo, apan ang tanan mong kaayohan dili makatabang sa pagsulod sa langit.

Apan, ngano man ang maayong tawo dili makasulod sa langit?

Ang nahauna, tungod kay ang atong baroganan sa kaayohan, dili sama sa baroganan sa kaayohan sa Dios. Sa atubangan sa Dios "kay kami nga tanan nagahimo nga ingon sa usa nga mahugaw, ug ang tanan namo nga pagkamatarung ingon sa usa ka saput nga nahugawan." (Isaias 64:6).

Saput nga nahugawan?

Oo, tungod kay, ang baroganan sa Dios sa kaayohan balaan kaayo, dili siya makatan-aw sa bisan unsang sala. Ang Dios walay dakung timbangan sa eternidad diin ang imong maayong binuhatan mabutang sa usa ka bahin, ang imong daotang binuhatan sa laing bahin, ug, ang imong destinasyon pagahukman, depende sa timbangan. Dili igo ang pagkamaayo, apan kinahanglan ang pagkahingpit.

"Ikaw man ang may labing maputli nga mga mata kay sa pagtan-aw sa kadautan." (Habacuc 1:13).

Nagasulti ang Bibliya mahitungod sa Bagong Jerusalem, sa siyudad sa Dios, "Apan dinhi walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon, ni ang nagabatasan sa malaw-ay o sa pagpamakak..." (Pinadayag 21:27). Tanawa nga ang langit mao ang hingpit ug lunsay nga dapit, ug bisan gani makasulod ang usa ka sala, ang tibuok nga dapit mahimong mahugaw.

Busa, ang langit dili alang sa mga tawong "Maayo" ingon man sa tawo nga nagahukom nga siya "maayo". Ang hustong paagi sa pagsulod sa langit kinahanglan hingpit ang tawo, ug sumala sa Bibliya, walay bisan usa nga maayo, sa ato pa, wala gayuy hingpit.

"Si Jehova nagsud-ong diha ibabaw sa langit ngadto sa mga tawo, sa pagtan-aw kong may usa ba nga nakasabut, nga nangita sa Dios. Silang tanan nanghisalaag, nangadunot sila sa tingub; walay bisan kinsa nga nagabuhat ug maayo, wala, walay bisan usa." (Salmo 14:2-3).

Ikaduha, kun ang mga maayong tawo makasulod sa langit nganong namatay si Kristo sa atong mga sala? "Kon ang pagkamatarung pinaagi pa sa pagbantay sa kasugoan, nan, si Kristo namatay sa wala lang diayng hinungdan." (Galacia 2:21).

Ingon ni Jesus, "Ang mga maayo rag lawas wala magkinahanglan ug ma nanambal, kon dili ang mga masakiton kay ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarung kondili sa mga makasasala." (Mateo 9:12-13). Tan-awa, kun sa imong hunahuna nga husto ang imong pagkamaayo aron sa pagsulod sa langit sa imo lang kaugalingon. Dili ka makadawat nga ikaw makasasala nga angay unta sa impyerno; Dili ikaw maghinulsol ug maluwas.

Nganong dili ka maghinulsol?

Tungod kay, naghunahuna ka nga ikaw maayo. Apan si Jesus miingon ikaw ang masakiton ug nagkinahanglan sa espiritohanong mananambal - Si Jesu Kristo mismo. Ug siya lamang.

Si Jesus miingon usab nga mianhi siya sa yuta nga Manluluwas "sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." (Lucas 19:10).

Kun naghunahuna ka pa nga ikaw maayo sa pagsulod sa langit, ayawg hunahunaa ang imong kaugalingon "nawala". Busa wala pa ikaw maluwas.

Apan ang mga makasasala nga nawala nga naghinulsol sa ilang ug midawat sa "tambal" sa "mananambal" nga si Jesu Kristo, Makasulod sa langit.

"Dili ang tanang magainon kanako, 'Ginoo, Ginoo,' makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlawa, 'Ginoo, Ginoo, dili ba nanaghimo man kamig mga profesiya tungod sa imong ngalan, ug nanagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan?' Ug unya magaingon ako kanila, 'Wala ko gayud kamo igkaila; pahawa kanako, kamong mga mamumuhat ugdautan.''' (Mateo 7:21-23).

Apan unsaon nato paghimo sa kabubuton sa Dios nga Amahan sa pagingon ni Jesus sa itaas? Iyang gipahayag, "kay ang kabubuton sa akong Amahan mao kini, nga ang matag-usa nga makakita sa Anak ug mosalig Kaniya makabaton sa kinabuhing dayon..." (Juan 6:40). "Ingon ko kamo, dili; hinonoa, gawas kon maghinulsol kamo, kamong tanan mangamatay usab sa ingon." (Lucas 13:5)

Kun ikaw (1) mouyon nga ikaw ang makasasala ug dili ka maayo sa mga mata sa Dios, (2) maghinulsol sa imong sala sa pagdawat sa Dios sa imong pagpakasala, ug (3) mosalig sa tibuok nimong kasingkasing nga si Jesu Kristo ang imong kaugalingong manluluwas, mahingpit ka sa mga mata sa Dios "pinaagi sa pinalangga." (Efeso 1:6).

Gusto kami makatabang kanimo sa pagpasabot unsaon sa pagdawat kang Kristo nga imong kaugalingong Manluluwas. Kun Kining gamayng basahon wala makahatag kanimo ug maayong inpormasyon aron sa pagsabot, sulati o tawga:

ASSOClATlON OF FUNDAMENTAL BAPTIST CHURCHES IN THE PHILlPPINES, INC. P.O. Box 2800 Manila, Philippines 1099More from this collection