Cart 0
Mina Ngiyisango (Zulu)

Mina Ngiyisango (Zulu)

$0.00

Kukhona udonga olukhulu phakathi kwabantu abayizoni noNkulunkulu.

UNkulunkulu ungakwelinye icala, nabantu bangakwelinye icala. Noma abantu befuna ukukhuluma noNkulunkulu amazwi abo ashaya kuloludonga abuye eze kubonanjengomuntu ememeza esiweni. Njengokusho kwezwi likaNkulunkulu kuisaya 59:2 ukuthi izono zethu zisitha ubuso bukaNkulunkulu.

UNkulunkulu ebona izidalwa zakhe ezingabantu zingalena kodonga, futhi azi kahle ukuthi azinakuphumelela ukweqela ngakuyena, ngesihle sakhe walungisa isango ukuze kuthi leso naleso sidalwa sakhe esikholwayo sikwazi ukungena sifumane ukuphila okuphakade. Ujesu esefikile emhlabeni wathi: “Mina ngiyisango; uma umuntu engena ngami uyakusindiswa angene aphume afumane idlelo.” (Johane 10:9). Ujesu wayeqinisa ngalendlela ngoba abantu bangafinyeiela kuNkulunkulu uma bedlula kuyena kuphela. Kujohane 14:6 uyagcizelela lapho ujesu uthi: “ ... akukho umuntu ongeza kuBaba uma engezi ngami.” Ngakho siyabona ukuthi isango esingakwazi ukusuka ngakuleli cala siye ngale kuNkulunkulu, ngujesu.

Ujesu wababona abantu befuna ukungena ezulwini ngemisebenzi yabo emihle. Njengakhona namuhlanje sabazikhukhumeza. Uye uzwe abanye bethi: “Ngithandaza zonke izinsuku; ngiyabathanda omakhelwane bami nezitha zami.” Abanye bathi: “Angiphuzi, angibhemi, angilwi namuntu, futhi angintshontshi lutho lwabantu.” Yebo uma ukwenza lokhu wenza izinto ezinhle impela kodwa konke kuyimisebenzi yabantu enga soze yavulela namunye isango lokungena ezulwini.

Kwesinye isikhathi uzwa ngisho nalabo abathi bangamakholwa bethi Ngiya esontweni masonto onke ngikhi phe okweshumi njengemfanelo. Futhi ngigqoka izingubo zesonto ezingipha amandla uma ngizifakile. Abantu bedukiswa yilezizinto. Abazi ukuthi kuyintoni efunwa nguNkulunkulu. Kukaningi sibezwa bengathandi nokulalela uma beshunyayezwa yilabo abangazifaki izembatho ezifana neza bo. Noma kufakazwa sibezwile bethi abanakuvumela ongazifakile izingubo zenkonzo ukuba afakaze.

UJesu wathi, “Mina ngiyisango ... “ Nguyena kuphela ongaba namandla oku kusho lokhu ngoba ngempela uyisango okuyilonalona. Amasango okungesiwona alungile awanakusiyisa ezindaweni eziqondile. Ake ucabange ngabantu abaphuzayo befika eminyango yezindlu zabo. Noma bedakiwe, kunento abayaziyo ukuthi uma befuna ukungena ngaphakathi kudingeka bangene ngomnyango. Ake sithi nangu umuntu efika emzini wakhe efuna umnyango ewuphumputha emnyameni engawufumani, bese. ezwa izwi lisho khona ebumnyameni lithi, “Mina ngingumnyango.” Noma kanjani uma elizwile lelozwi angaphumputha abheke ngalapho liqhamuke ngakhona izwi lelo. Uma wazi ukuthi kukhona isango loku ngena ezulwini kodwa ungalazi ukuthi yilona kuyiliphi, kawuzami ngani ukufumana lowo oshilo wathi, “Mina ngiyisango?” Usumfumene yena uzokungenisa ezulwini ngoba uyisango elilungiswe nguNkulunkulu.

KuJohane 3:16 sizwa ngothando lukaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu ebona abantu bakhe bedukile, bengayazi indlela eya ezulwini nesango lokungena ekuphileni bengalazi, walungisa isango elingena kuva lwa ngumuntu ukuze kuthi bonke abafuna ukungena kulona ngokukholwa bangavimbeleki. Lelisango linguJesu. UNkulunkulu uthi uma sifuna ukuza kuyena asingene ngesango elabekwa nguyena. Noma ubanike ongena ngalelisango, uma esefikile kulo, uNkulunkulu umnika ukuphila okungunaphakade. Zwana isethembiso sikaJesu kulabo asebezile kuyena: “... akakho ongazikhipha esandleni sami.”

Loludonga olukhona phakathi kwabantu noNkulunkulu alubaniki ukuphumula. Umanje lusekhona, abantu basekuhluphekeni. Abanakho ukuthula ngasosonke isikhathi sokuphila kwabo. Uma befuna ukuqeda ukuhlupheka kwabo baya ezintweni zomhlaba. Abanye bangena emabhayisikobho noma emidansweni ngoba bethi bazophuma sebekhohliwe yizinsizi zabo. Isimanga ukuthi banede baphume zibuye ngamandla. Abanye bathi baziqeda ngokuba baphuze kuthi laphdfbuphela utshwala kube sengathi sezinezeliwe izinsizi. Iningi lizifunela ukuthok’oza ngokuhamba imijaho. Yebo, kubakhona ukuthokoza esabukela amahashi. Kodwa anede adlule endaweni yemiklomelo, zehle izihlathi kwabaningi. Pho singathini? Ubani oseke wafumana ukuthokoza okuphelele ngaphandle kothango lwasezulwini. Uma ungakangeni ngaphakathi kwesango elinguJesu, akukho ukuthokoza kuwe.

Kulula ukufumana ukuthula. Ukufumana ukuthula okungapheli akuthathi zinhlungu kumuntu. UJesu wathi, “Woza ngizakukunika ukuphumula, hhayi loku okufana nokunikwa yizwe. Uma ufuna lokukuthula izwe elingenakho, woza kuJesu. Ngena ngesango okuwukuphela kwalo elivulekela ekuphileni okungunaphakade. UJesu ubona ukudinga kwezinhliziyo zethu. Ulungise amadlelo aluhlaza elungiselela imiphefumulo yethu elambileyo. Ukuza kulawa amadlelo, umuntu ungena ngesango kuphela. IBhayibheli lithi uJesu “Wakhuluma njengonamandla ... “ Ukusho kwakhe kungaphezu kwezinto zonke. Akakho ongamphikisa. Lalelisa izwi lakhe futhi: “ ... akukho oza kuBaba uma engezi ngami.” Johane 14:6.

Wena uzongena ngaliphi isango ezulwini? Uthi uJesu noma ubani ongangeni ngesango ukuya esibayeni sezimvu, uyisela nomphangi. lmisebenzi emihle ayisilo isango lokuya ezulwini. Abafuna ukungena ngayo bayafohla ngakho bangamamasela nabaphangi.

Amasela sizwa kahle ukuthi awanakungena ezulwini. Isonto lakho nethikithi lakho leminikelo, kanye nezembatho zakho zesonto, azisilo isango lokungena ezulwini. Abathemba ukungena ngalokho, bathemba ukungena ngenye indawo. Uma bengangena ngenye indawo engesiye uJesu, uthi uJesu bangamasela nabaphangi.

Uma uzibonela ukuthi wena ubuthi uzongena ezulwini ngelinye isango ngaphandle kukaJesu, buya kuleyondlela ngoba ngeke uze ungene nokungena ngaphandle kukaJesu. Linye isangoujesu kuphela. Woza kuJesu ungene ngaye. UJesu unomusa. Uyokuvulela isango ungene uqale ukuzwa ukuthi usuhamba kuwo amadlelo aluhlaza kusukela manje kuze kube ngunaphakade.More from this collection