Cart 0
Kamangha- Mangha! (Tagalog)

Kamangha- Mangha! (Tagalog)

$0.00

Ang tao ay kay daling humanga at magpahalaga sa mga kamangha-manghang bagay na nagawa ng kanyang kapuwa tao. Tulad ng nakabiting halamanan ng Babilonia, ang bantog na libingan ng Paraon sa Egipto, at ang lumang templo ng mga dios-diosan ng unang panahon. Hanggang sa kasalukuyan ay dinarayo ito ng mga tao na humahanga at dumadakila sa kaalaman at karunungan ng mga nagsigawa nito.

Ngayon, sa panahong ito naganap ang pinakadakila at kahanga-hangang gawa ng tao-ang makatapak sa kauna-unahang pagkakataon sa kapatagan ng buwan ang dalawang taong katulad natin. Ang nagawang ito ng tao ay isang bagay na mananatili sa gunita ng sangkatauhan, na ang tao sa kanyang pagsusu nikap ay nakarating sa isang dako sa kaitaasan at nawika nila, “Ang isang hakbang ng tao sa buwan ay isang napakalaking lukso para sa sangkatauhan.” Subali’t sa iyo giliw na bumabasa, hindi kaya ni minsan man sumagi sa iyong gunita ang kamangha-manghang bagay na ginawa ng Dios sa sangkatauhan? Hindi mo ba napaguukulan ng pansin ang pagibig ng Dios na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak upang mamatay sa iyong lugar? Na ang kamatayan ng ANAK NG TAO ay naging kaligtasan ng boong sanlibutan? Tunay na nang lalangin Niya ang sanlibutan ay hindi Siya natinag sa Kanyang kaluwalhatian, subali’t nang gawin Niya ang pagliligtas sa iyo at sa akin, hinubad Niya ang Kanyang kaluwalhatian, nag-anyong alipin na nakitulad sa tao, hanggang sa kamatayan sa krus. Siya na hindi nagkasala ay inaring may sala dahil sa atin upang tayo sa Kanya ay maging katuwiran ng Dios. Siya na mayaman ay nagpakadukha upang sa pamamagitan ng Kanyang karukhaan ay magsiyaman tayo. Naaalaala mo ba ang Kanyang magiliw na anyaya “Magsiparito kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha at kayo ‘y aking pagpapahingahin.” Hindi masama ang humahanga at dumadakila sa gawa ng tao, subali’t magagawa mo bang sampalatayanan ang ginawa ng Dios para sa iyo? At kung Siya ay iyong tatanggapin sa iyong puso na Panginoon at sariling Tagapagligtas, narito ang Kanyang pangako. “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang dumirinig sa aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan.” (Juan 5:24).

F.C. Gonzal

ANG KING PASIYA
Sapagka ‘t lubos kong nalalarnan na ako ‘y makasalanan at natanto ko na ang Panginoong Jesus ay namatay para sa aking ikaliligtas, tinatanggap ko Siya ngayon bilang sarili kong Tagapagligtas.

LAGDA

TIRAHAN

Ipadala sa BACK TO THE BIBLE BROADCAST P.O. Box 1750, Manila

Ang katiyakan ng kaligtasan ay natatamo sa pamamagitan ng kaalaman ng Biblia, ang Banal na Salita ng Dios. Upang matulungan kayong malaman at maunawaan ng pangsarili ang Biblia, isang kasiya-siya at walang bayad na pag-aaral ng Biblia sa pamamagitan ng panulat “Ang Pagiging Isang Kristiano” ay inihanda. Inaanyayahan namin kayong samantalahin ang WALANG BAYAD na alok na ito. Upang makatanggap ng aralin sa pagbabalik ng koreo, sulatan ang sumusunod at ipadala ito sa: BACK TO THE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL P.O. Box 1750, Manila

LAGDA

TIRAHANMore from this collection