Cart 0
Ikhasi Elisha, Kumbe Impilo Entsha, Yikuphi Okuyikho? (Zulu)

Ikhasi Elisha, Kumbe Impilo Entsha, Yikuphi Okuyikho? (Zulu)

$0.00

Umbuzo omkhulu ngowokuthi: “Wazalwa ngokusha na?” Kungesiwo owokuthi: “Uhlangene nebandla elithile na?” noma “Uzama ubungcono ngamandla onke onawo,” noma “Unenkolo nje na?” Kepha okukhulu ngukuthi: “Sewaphinda wazalwa na?” “Umuntu engazalwa nga ngokusha angewubone umbuso kaNkulunkulu.” (Joh. 3:3)

Ukuphila (ukubakhona) kuqala ngoba umuntu ezalwa. Ukuphila ngokomzimba kuvela ngakho ukuba azalwe kambe, njalo nokomphefumulo kuqala ngokuzalwa. Siba ngabendlu yakubantu ngakho ukuzalwa, futhi senziwa sibe ngabendlu kaNkulunkulu “ngokuphinda ukuzalwa.”

Njengokuba ayikho enye indlela uyokuba ngowendlu (usapho) lwakubantu, kungayo eyokuzalwa njalo nokuba ngowendlu kaNkulunkulu umuntu uba yikho ngokuphinda ukuzalwa kuphela. Imfundo ayinakukwenza lokho. Umcandulo wokuqondisa imithetho yenkolo akunakukwenza. Nokuhlangana nebandla elithile kungekwenze. Nokuzinqumela ukuthi “ngizozama ngibengcono” kungekwenze. Nokuthi ngozama ngamandla onke enginawo, kungeze kwakwenza. “Nokuba uthi uphenya ikhasi elisha (njengophendula ikhasi encwadini) akunakukwenza nakho. Okuswelekayo akusilo “ikhasi elisha” kepha “ukuphila okusha.” Nimelwe “UKUZALWA NGIOKUSHA.” (Joh. 3:7) UBUKRISTIANI BUNGUKRISTU.

Ubukristiani aku “mthetho wesinkolo” (religion). Ubukristiani bungukuphila. Ukuphila kweNkosi yethu, uJesu Kristu, owangeniswa kithi ngaphakathi, ngomzuzwana siphinda siza lwa, okubuya kufezeka kithi imizuzu ngemizuzu ngoMoya Ongcwele. “Ngifikile ukuze babe nokuphila.” (Joh. 10:10). “Lowo oneNdoda na unokuphila.” (1 Joh. 5:12). “Kimina ukuphila kunguKristu.” (Phil. 1:22).

AKUNGABI “UKUZAMA” - Kepha “UKWETHEMEBA”
“Ukuzama ukumlandela uKristu” akusikhona ukukholwa (ubukristiani). Ubukristiani akusikhonje, ukumlingisa uKristu, kungukuhlala kwakhe ngaphakathi kwethu uKristu, owafeza konke. Yena “wawuqeda wonke umsebenzi,” akusasele lutho olungenziwa kuphela ukwamukela noKWETHEMBA Yena owathi “KUQEDAKELE.” Kwakanye kwangokokuphela. Khawula ukuba beyilokhu uzama, uqale wethemba! (Joh. 3:16).

NGINGAZALWA KANJANI NGOKUSHA NA?
Kholwa yiyo iNkosi, uJesu Kristu, kuphela. (Isenz. 16:31). Yilowo okholwa ukuthi uJesu nguye uKristu uzelwe nguNkulunkulu. (1 Joh. 5: 1) Wena ozelwe ngokusha uphenduka umkristu ngokwethemba othile ngokwamukela Onguqobo. Ngomzuzwane usakwenza lokho uJesu Kristo ungena kuwe kube sekuqala ukuphila.

KUQONDWENI NGOKUTHI “UKUKHOLWA.”
“Ukukholwa yiNkosi, uJesu Kristu, kuyedlula ukuvumanje indaba yokuthi siyazi okulandwa ngaye. Ukukholwa kwengqondo nguKristu akwenele.

“Uyakholwa ukuba ukhona uNkulunkulu munye, wenza kahle; namademone ayakholwa, athuthumele.” (Jak. 2:19), kepha wona kawasindiswa.

Ukukholwa okuhambisana nokusindiswa kumele ukuba kube “ngenhliziyo.” Ngokuba umantu ukholwa ngenhliziyo kube ukulunga. (Rom. 10:10).

Ukukholwa nguye ngokunjalo, kukhomba ukwencika ngokwethemba kuye KUPHELA. Akusikho ukuthi “UKristu KANYE nebandla.” noma “UKristu KANYE nenkolo yami”. Akusi nguKristu KANYE nokunye, noma yintoni! KungukuMethemba Yena yedwa. Kungukwencika kuye ukuMAMUKELA ngokuphelele, ukuqondile. Kuqonde ukwethemba uKristu KUPHELA, du, ebezophutha Yena koba akusasele lutho olunye!

UKUFUZA OKWENDLU YAKWABO.
Nxa sisuke sizalelwa okomuzi ngokwabantu siba nezibonakaliso ezithile, ezisahlukanisela ubuntu bethu. Futhi inxa sizalelwa ukuba ngabendlu kaNkulunkulu sizakuba, ngabafuza Yena ngamandla kaMoya Ongewele, oyakuba ehlezi phakathi kwethu. Sisuke sesi “zihlobo zegazi” zakhe uNkulunkulu. “Igazi elinenani elikhulu” likaJesu Kristu, iNkosi, elathulwa esiphambanweni lisingenisile ebuhlotsheni bakhe lobo obubusisekileyo. Nga Ye siba ngabangeniswe ukuba ngamalungu osapho lwendlu yakhe. Kukhona izimpawu zohlobo ezingenakuqula ukwahlukanisa labo aba ‘zelwe busha.’ Zona ziyilezi: “Uthando, ukuthokoza, ukuthula, ukubekezela ubuvi, ukukholwa, ukuzithoba.” (Gal. 5:22).

IZWI ELILODWA LOKUGCINA.
Kungenzeka ukuba “ube ngowebandla,”kumbe ube yilunga (idikoni) lebandla, unga “ngokholiwe kakhulu,” kumbe ube “ngomkhulu umhambeli wamasonto,”unga “ngokuthele emsebenzini webandla,” ungaba “ngozama ngamandla onke,” ube “ngozimisela ukuzipnatha kahle empilweni yakho,” ukuphila ngokwangaphandle ubukeke uphambili ekulungeni, ungaba ngohloniphekayo nonesithunzi nodumisekile kubantu, kanti nokho, uma unga “zelwe ngokusha” unga ngolahlekile, kube songathi ubungazanga uzwe lutho ngoKristu. Yebo, ungafundisa naseSunday School, ubengu “Mshumayeli weVangeli,” ube “ngonesiphiwo sokukhuleka,” kodwa uma ungazanga “UZALWE NGOKUSHA,” unga usahlezi ezonweni zakho, ube njengesihambi kuyo iNkosi, uJesu Kristu (Mat. 7:21,23).

Umbuzo wemibuzo yonke yiwo lo wokuthi: UZELWE NGOKUSHA NA ? “Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: “Uma umuntu engazalwa nga ngokusha, ANGEZE ABONE umbuso kaNkulunkulu.” (Joh. 3:3). Ngokulandela ku: Filip. 2:12-13. Usebenze ukusindiswa kwakho ngokwakho.More from this collection