Cart 0
Denk Eens Na Over Deze 5 punten (Dutch)

Denk Eens Na Over Deze 5 punten (Dutch)

$0.00

1. U heeft een Redder nodig omdat u een zondaar bent.
Om wat u uit eigen ervaring van het begrip zonde weet aan te vullen volgen hier enkele Bijbelteksten: “Er is immers geen mens die niet zondigt” (1 Kon 8:46). “Want alle mensen hebben gezondigd en komen tekort voor de glorie van God” (Rom 3:23). “Daarom, net zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan omdat allen gezondigd hebben” (Rom 5:12)

2. U heeft een Redder nodig omdat u niet in staat bent u zelf te redden.
Men komt er gemakkelijk toe te veronderstellen dat men zichzelf moet redden door goede werken te doen, maar in feite kan alleen Christus redden. “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden” (1 Tim 1:15). “Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden” (Lukas 19:10). “En u zal Hem de naam Jezus geven, want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden” (Matt 1:21).

3. U heeft een Redder nodig omdat u zonder Hem verloren gaat.
Er zijn slechts twee groepen, er zijn slechts twee bestemmingen. Men neemt de Redder aan of wijst Hem af; Men wordt gered, of niet; Men is op weg naar de hemel of men is op weg naar de hel. De Schrift zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Maar wie niet gehoorzaam is aan de Zoon zal het leven niet zien, en de toorn van God blijft op hem” (Joh 3:36). “Maar als u zich niet bekeert zult u allemaal ook zo omkomen” (Luke 13:3). “Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren zou gaan maar eeuwig leven heeft” (Job 3:16).

4. U kunt gered worden door de Redder aan te nemen.
De Redder volbracht het verlossingswerk toen Hij voor onze zonden stierf, in het graf gelegd werd en weer opstond. Nu is het zaak gebruik te maken van dat volbrachte werk. “Echter allen die Hem aangenomen hebben heeft Hij de macht gegeven om kinderen van God te worden, zij die in Zijn naam geloven” (Joh 1:12). “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden” (Hand 16:31). “Want als u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt zult gij behouden worden” (Rom 10:9). Bent u nu bereid het volgende te zeggen? “Ik weet dat ik eon zondaar ben en dat ik God’s oordeel over mijn zonden verdien. Maar ik neem de Here Jezus Christus aan als mijn persoonlijke Redder en belijd Hem als Heer. Getekend:............

5. Nu de Redder de uwe is geworden, heb Hem lief, aanbid Hem en dien Hem.
U kon uzelf niet verlossen want verlossing is “niet uit werken opdat niemand zich daarop beroemt” (Efe 2:9). Maar nu u verlost bent moet u “er voor zorgen vooraan te staan in goede werken” (Tit 3:8). U kunt uw geloof in Jezus Christus door uw werken tonen. Wees een godvruchtig, trouw Christen. De volgende teksten zullen u daartoe helpen.

LOF – “Ik zal de Here te allen tijde prijzen voortdurend zal zijn lof in mijn mond zijn” (Psalm 34:2).
GEBED – “Men behoort altijd te bidden en niet te verslappen” (Lukas 18:1).
ERNST – “Maak er ernst mee u in beproefde bekwaamheid ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, maar die rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid” (2 Tim 2:15).
GEMEENSCHAP – “We moeten onze onderlinge bijeenkomst niet verzuimen” (Hebr 10:25).
GETUIGENIS – “Mijn tong zal Uw woord bezingen” (Psalm 199:172).More from this collection