Cart 0
Balita  Para Sa  Iyo (Tagalog)

Balita Para Sa Iyo (Tagalog)

$0.00

“Hindi ba kahapon lamang ay kausap natin si Mang Ambo? Ba’t ngayon ay sinabi mong patay na siya? Ano bang talagang nangyari?” ang may pagtatakang tanong ni Crispin habang siya’y ginugupitan ng kanyang barbero.

“Hindi ko rin alam ang buong pangyayari. Ang nalalaman ko’y patay na siya nang dalhin sa ospital,” ang naisagot na lamang ng barbero.

“Ang buhay nga naman, kahapon lang ay malakas ka at tumatawa pa, pero ngayon ay pinaglalamayan ka na,” ang buntong-hininga na Crispin.

Ang balitang pinag-uusapan sa loob ng barberya ay karaniwan na lamang na nagaganap sa buhay ng tao. Ang mga balitang nalalathala sa iba’t ibang pahayagan ay nagmumula sa iba’t ibang panig ng daigdig. Pagkatapos mabalita ay di na muling naaalala ng tao sapagka’t ang lahat ng ito’y lumilipas.

Magandang Balita
Samantala, mayroong balitang naganap dalawang libong taon na ang nakalilipas na hanggang ngayon ay sariwang balita pa rin sa mga tao at sa buong daigdig. Ito ang BALITA NG KALIGTASAN! “At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: Sapagka’t ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang Tagapagligtas, na Siya ang CRISTO ANG PANGINOON” (Lucas 2:10,11).

Bagama’t maraming taon na ang lumipas, ang balitang ito ay di kumukupas. Ang mga tumatanggap ng balitang ito ay nagbabalita rin sa iba. Ang balitang ito ay ipinahayag at pinaniwalaan ng libu-libong tao sa buong daigdig. Sila ang mga taong nagsisi mula sa kanilang masamang pamumuhay at sumampalataya kay Cristo, ang Tagapagligtas.

Bilang pagmamahal sa iyo, kaibigan, ang kaligtasang iniaalok sa iyo ni Cristo ay ibinabalita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng babasahing ito.

“Ngayon, ngayon ang panahong ukol; narito ngayon ang araw ng kaligtasan” (II Cor. 6:2). Sasaiyo ang kaligtasang ito sa sandaling pagtiwalaan mo ang mga sinabi at pangako ng Panginoon. “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinomang dumirinig ng Salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa Akin, ay mayroong buhay na walang hanggan, hindi na papasok sa paghatol kundi lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan” (Juan 5:24).

Balitang Babala
Nguni’t ito ay magandang balita lamang sa mga sumasampalataya kay Cristo Jesus para sa kanilang kaligtasan. Mayroon ring balitang babala sa mga pangyayaring darating, at ito’y magaganap sa mga taong hindi kumilala at sumampalataya sa Panginoon. “Nguni’t sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamataytao at sa mga mapakiapid, at sa mga mangkukulam, at sa mga mapagsamba sa dios-diosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagating nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan” (Apoc 21:8).

Maaaring sabihin mo sa iyong sarili, kaibigan: “Hindi ko naman ginagawa ang mga iyon. Hindi naman ako masamang tao.” Ang sabi ni Jesus sa Mateo 7:23, 21-22, “Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa Iyong pangalan, at sa pangalan Mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan Mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo’y ipahahayag Ko sa kanila, Kailanma’y hindi Ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa Akin, kayong manggagawa ng katalampalasanan. Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama sa langit.”

At ano ang kalooban ng Dios Ama? “Sumagot si Jesus at sa kanila’y sinabi, ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong Kanyang sinugo” (Juan 6:29).

Para sa iyo, kaibigan, idinadalangin ko na pagtitiwalaan mo ang balitang ito ng KALIGTASAN, na sa sandaling ikaw ay sumampalataya at magtiwala sa Panginoon Jesus ay maliligtas ka mula sa parusang walang hanggan.

Narito ngayon sa iyong harapan ang alok ng Dios: ang kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus! Ito ang BALITA para sa iyo.

Tony P. Romano

Ang Aking Kapasiyahan
Nalaman ko na ako’y isang makasalanan at si Cristo ay namatay para sa akin. Tinatanggap ko Siya mula ngayon sa aking puso at buhay bilang Panginoon at sariling Tagapagligtas. Sa pamamagitan ng Kanyang tulong, nahahanda akong magpatotoo tungkol sa Kanya.

Pangalan

Gulang

Tirahan

Para sa karagdagang pag-aaral ng Salita ng Dios sumulat sa: Inilathala ng Back to the Bible, Box 1750, Manila 2800More from this collection