Cart 0
Apat na Baggy Four ang Nais ng Dios na Iyong Maalaman (Tagalog)

Apat na Baggy Four ang Nais ng Dios na Iyong Maalaman (Tagalog)

$0.00

NA BAGAY NA NINANAIS NG DIOS NA IYONG MAALAMAN
I. KAILANGAN Mong Maligtas.
Maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. - Juan 3:3 Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios. - Mga Taga Roma 3:23 Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. - Eclesiastes 7:20 Kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi.- Isaias 64:6 Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay, at totoong masama: sinong makaaalam? - Jeremias 17:9 Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa't isa sa kanyang sariling daan. -Isaias 53:6

2. HINDI MO MAILILIGTAS Ang lyong Sarili.
Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa Kanyang kaawaan ay Kanyang iniligtas tayo. -Kay Tito 3:5 Sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing-ganap ang sinomang laman. -Mga Taga Galacia 2:16 Sapagkat ang sinomang gumaganap ng buong kautusan, at gayon ma'y natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat.- Santiago 2:10 May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. - Mga Kawikaan 14:12 Sinabi sa kanya ni Jesus: Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko.- Juan 14:6

3. NAIHANDA NA Ng Panginoong Jesus Ang lyong Kaligtasan.
Na Siya (Jesus) rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa Kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo.-I Pedro 2:24 Sapagkat sa Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala Niya sa Dios.-I Pedro 3:18 Siyang Qesus) hindi nakakilala ng kasalanan ay Kanyang (Dios) inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa Kanya'y katuwiran ng Dios. -II Mga Taga Corinto 5:21 Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay nawalang hanggan.-Juan 3:16.

4. Tutulungan Ka Ng Panginoong Jesus Na MAGTAGUMPAY Sa Tukso.
Ang Panginoon ay marunong magligtas sa tukso sa mga banal, at maglaan sa mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom.- II Pedro 2:9 Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwat tapat ang Dios, na hindi Niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa iyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag. - I Mga Taga Corinto 10:13 Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. - II Mga Taga Corinto 5:17

PAANO KA MALILIGTAS
I. Sampalatayanan mo na ikaw ay isang makasalanang nawala gaya ng nasasabi sa unang bahagi (No. I).
2. Tanggapin mo ang Tagapagligtas ng makasalanan. Si Cristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. - I Timoteo 1:15 Ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy.- Juan 6:37
3. Hilingin mo sa Dios na iligtas ka ngayon. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. - Mga Taga Roma 10:13
4. Sabihin mo sa iba na iyong tinanggap na sa Jesus na iyong Tagapagligtas.

Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay Siyang maguli ng Dios sa mga patay, ay maliligtas ka. - Mga Taga Roma 10:9. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw.- Mga Kawikaan 27:1 Ang mga hindi mananampalataya - ang kanilang bahagi ay sa dagat dagatang nagniningas sa apoy at asupre.- Apocalipsis 21:8 Inyong hanapin ang Panginoon samantalang Siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang Siya'y malapit.- Isaias 55:6 Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. - II Mga Taga Corinto 6:2 Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? - Hebreo 2:3 Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. - Mateo 6:33 Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kanyang buhay? - Marcos 8:36

TATANGGAPIN MO BA SI CRISTO NGAYON?
Kaya nga bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kanyang sarili. -Mga Taga Roma 14:12 Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. - Sa Mga Hebreo 9:27 ngunit ang sumasampalataya sa Kanya (Dios) ay hindi mapapasok sa paghatol.- Juan 5:24

OO, SIYA'Y AKING TATANGGAPIN
Ako'y naniniwalang lubos na ako'y isang makasalanang nawala at sumasampalataya na si Cristo ay namatay dahil sa akin. Ang aking dalangin ay: Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan at iligtas mo ako ngayon alangalang kay Jesus. Mula ngayon kinikilala kita bilang aking Panginoon at Tagapagligtas.

Lagda

TirahanMore from this collection