Cart 0
Apat ka Butang nga Gusto Sang Dios nga imo Mabal-an (Ilongo)

Apat ka Butang nga Gusto Sang Dios nga imo Mabal-an (Ilongo)

$0.00

1 · KINAHANGLAN MO ANG KALUWASAN
“Sanglit ang tanan nagkasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. - Walay bisan sin-o nga matarung, wala, bisan isa; walay bisan sin-o nga nagahangup, walay bisan sin-o nga nagpangita sa Dios. Ang tagiposoon malimbongon labaw sa tanan nga butang, kag lakas gid kadunut; sin-o bala ang makahibalo sini? - Kay kami tanan nanginsubong sang isa nga dimatinlo kag ang tanan namon nga pagkamatarung subong sang panapton nga nadagtaan; kami tanan nalaya subong sang dahon, kag ang amon mga kalautan, kaangay sang hangin, nagakuha so amon. - Tanan kilo kaangay sang karnero nga nagtalang; naglipas kita ang tagsatagsa sa iya kaugalingon nga dalanon. - Kong ang isa indi matawo liwat, indi sia makakita sang ginharian sang Dios.” (Roma 3:23; Roma 3:10,11; Jer. 17:9; Iso 64:6; Isa. 53:6; Juan 3:3).

2 ·INDI MO MALUWAS ANG IMO NGA KAUGALINGON
“Ang tawo wala ginapakamatarungan paagi sa mga buhat sang kasogoan. - Kay ang bisan sin-o nga magabantay sang bug-os nga kasogoan apang mokasayup sa isa ka bahin manginmalinapason sia sini tanan. - May dalanon nga daw matarung sa tawo, apang ang iya katapusan mga dalanon sang kamatayon-Ginluwas niya kita indi bangud sa mga buhat nga aton nahimo sa pagkamatarung kondi sa gahum sang iya kalooy.- Wala kaluwasan sa bisan kay sin-o nga iban kay walay iban nga ngalan sa idalum sang langit nga ginhatag sa mga tawo nga paagi sa iya kinahanglan kilo maluwas.” (Gal 2:16; Santiago 2:10; Hulubaton 14:12; Tito 3:5; Binuhatan 4:12).

3 · ANG KALUWASAN GINHATAG NA SANG DIOS PAAGI KAY CRISTO-JESUS
“Si Cristo-Jesus nag-abut so kalibutan so pagluwas sang mga makasasala. - Sia gid nagdala sang aton mga sala sa iya lawas sa kahoy, - Apang gina tan-aw ta si Jesus, nga kubus so mga manugtunda, bangud sang pag-antus sang kamatayon ginpurungan sing himaya kag dungug, agud nga sa bugay sang Dios magtilaw sia sang kamatayan tungud sa tagsa ka tawo. - Kay si Cristo man napatay tungud sa mga sala sing makaisa gid lang, ang matarung tungud sa mga dimatarung, agud nga madala niya kita sa Dios, nga ginpatay sa unud apang ginbuhi so espiritu. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya nga bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan.” (1 Tim. 1:15; Ped. 2:24; Heb. 2:9; Ped. 3:18; Juan 3:16)

4 · MABATON MO ANG KALUWASAN KUNG MAGTOO KA KAY CRISTO-JESUS
Magtoo kay Ginoong Jesus, kag maluwas ka. - Apang sa tanan nga nagbaton sa iya, ngo nagloo so iva ngalan, ginhatagan sila niya sing gahum sa pagkamanginanak sang Dios.” (Binuhatan 16:31; Juan 1: 12). Kung imo ni himoon, ipakita sang “paghinulsul sa Dios kag pagtoo kay Ginoong Jesu-Cristo. - Apang indi kamo maghinulsul kamo mapatay man.” (Binuhalan 20:21; Lucas 13:3). Imo man itu-ad ang imo nga mga sala so Dios, “kay may isa ka Dios kag may isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo-Jesus.” (1 Tim. 2:5). Himoon mona subong, kag “Dili ka magpabugal sang buwas, kay wala ka makahibalo kon ano ang mapatubas sang adlaw. - Yari karon, karon ang adlaw sang kaluwasan.” (Hulubaton 27:1;11 Cor. 6:2) Gani ang tagsatagsa sa aton maghatag sing husay sang iya kaugalingon sa Dios. - Gintangdo sa mga tawo nga mapatay sing makaisa, kay sa tapus sina ang paghukom. - Ang nagapamati sa akon polong kag nagatoo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga walay katapusan; indi sia paghukman, kondi naglaton gikan sa kamatayon pa kabuhi.” (Roma 4:12; Heb. 9:27; Juan 5:24) So akon pagkahibalo nga ako makasasala kag sa akon pagkahibalo nga si Cristo-Jesus lang ang nagbayad para sa akon mga sala paagi sa iya nga kamatayon sa cruz, Akon siya ginabaton nga akon nga Manluluwas, kag paagi sa iya nga bulig, Ako manginsaksi para sa iya so olubangan sang kalaohan kay “so lagiposoon ang Iowa nagoloo nga so pagkamatarung kag so baba ang pagtu-ad ginahimo nga sa kaluwasan.” (Roma 10:10).

Ngalon

Puluy-an

Karon nga ikaw nagtoo kay Cristo-Jesus, kinahanglan ma mabalan nga si Crislo naghatag sing kadaugan sa imo mga sala.

“Walay pagsulay nga nakaabut sa inya nga indi masarangan sang tawo. - Ang Dios matutum, kag indi magtugut nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan kondi kaupod sang pagsulay magahatag man sing lulutsan, agud nga makasarilng kamo so pagbatas - Ang Ginoo makahibalo amagluwas sang mga diosnon sa mga pagsulay - Kay bangud nakaantus sia kag ginsulay, sarang sia makatabang sa mga ginasulay - Gani sarang sia sa tanan nga tion sa pagluwos sa ila nga nagapalapit sa Dios paagi sa iya, sanglit nagkabuhi sia gihapon sa pagpatunga nga nagatabang sa ila” (1Cor. 10:13; 11 Pedro 2:9; Heb. 2: 18; Heb. 7:25).More from this collection