Cart 0
Ang tatlong daan (Tagalog)

Ang tatlong daan (Tagalog)

$0.00

TATLONG DAAN
Ang daan o landas ay nagagamit ng tao kung ninanais niyang masapit ang kanyang patutunguhan. Ito rin ay nagagamit na halimbawa sa maraming bagay, kagaya ng paggamit ng salitang ito na nasulat sa Banal na Kasulatan.

Ang Biblia ay isang aklat na nagpapahayag ng tatlong iba't ibang daan ginagamit ng tao upang makarating sa kinaroroonan ng Dios, mga daang sa akala ng tao ay landas patungo sa langit. Subali't isa lamang ang tunay na daang patungo sa Ama.

"MALAPAD ANG DAANG PATUNGO SA PAGKAPAHAMAK" Mate 7:13

Kung tayo ay tumingin sa malapad na daan patungo sa pagkapahamak, makikita natin ang karamihan ng tao na doo'y naglalakbay. Mga taong buong galak na ginagawa ang bawa't bagay na sa akala nila ay matuwid, sapagka't maluwang ang daan na kanilang nilalakaran ay nagagawa nilang may kalayaan ang bawa't bagay na kanilang ibigin, anupa t hindi pansin ang maibiging anyaya ng Panginoon na "Magsiparito kayong lahat na napapaoal at nabibigatang lubha at kayo y aking pagpapahingahin" (Mateo 11:28). Mayroong tumitigil pagkarinig ny tawag na iyon, subali't pagkaraan ng ilang sandali ay muling magpapatuloy sa paglakad, marami ang patuloy ng lumalakad sa malapad na daan at hindi pansin ang tawag ng Panginoon, kaibigan ang dulo ng daan yaon ay kapahamakan.

"MAY DAANG TILA MATUWID SA ISANG TAO, NGUNI'T ANG DULO NIYAON AY MGA DAAN NG KAMATAYAN" Kawikaan 14:12

Narito ang ikalawang daan na walang iba kundi ang maling akala na tao, at muami ang dito'y naglalakbay. Ipinalalagay ng maraming tao na ang pamamalagi sa relihiyong kinagisnan ay paraan upang ang tao ay makapunta sa kaharian ng Dios. Marami rin ang nag aakala na ang paggawa ng mabuti at pagsunod sa kautusan ay daang patungo sa langit, at sa ngayon marami ang naniniwala at nagtuturo na ang pag anib sa isang sekta na nagtataglay ng Pangalan ni Kristo ay siyang tanging paraan upang ang tao ay makaparoon sa Ama, subali't sinabi ng Dios ang daang ito na sa akala natin ay matuwid ay kama tayan ang dulo.

"AKO ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, AT ANG RUHAY, SINUMAN AY DI MAKAPAROROON SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO" Juan 14:6

Ang daang ito ay landas na patungo sa langit, tiyak na daan sa sinumang nagnanais na makaparoon sa kinaroroonan ng Ama, at ang Daang ito ay si Kristo, Siya lamang at wala ng iba.

"Hindi landas na patungo sa langit ang malapad na daan, ito'y patungo sa pagkapahamak. Hindi rin daan ang tila matuwid na akala ng tao, sapagka't ito'y kamatayan ang dulo. Subali't ang Dios ay naglagay ng daang makitid na patungo sa langit at ito'y si Kristo."

Kaibigan, nais mo bang patuloy na lumakad sa malapad na daan ng kapahamakan, sa daang tila matuwid na ang dulo ay kamatayan, o magtiwala ka kay Cristo, ang tanging daan ng kaligtasan? Pagtitiwalaan mo ba ang pangak Niya? "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan" (Juan 5:24).

F. GONZAL

ANG AKING KAPASIYAHAN
Ngayong nakilala kong ako'y makasalanan na nakatakdang parusahan, at nalaman ko na ang Panginoong Jesus ay namatay dahil sa aking kasalanan at nabuhay na mag-uli sa ikaaaring ganap. ko (I Corinto 15:3,4) Dahil dito, tinatang gap ko Siya sa aking puso na Panginoon at sariling Tagapagligtas. Nilagdaan ko ito bilang katunayan ng aking pananampalataya sa Kanya.

LAG DA

TIRAHAN

Ang katiyakan ng kaligtasan sa parusang walang hanggan ay isang katotohanang nakasulat sa mga Banal na Kasulatan. Matatamo ang kaalaman tungkol dito sa pamamagitan ng isang araling walang bayad na ibinibigay namin sa sinomang susulat dito sa address na nasa ibaba:More from this collection