Cart 0
Ang Nakapatay nga Makaduha Pinatawad (Ilongo)

Ang Nakapatay nga Makaduha Pinatawad (Ilongo)

$0.00

DUHA sang pinakamopintas nga pagpamatay so bugos nga istorya sang krimen ang natabu didto sa isa ka kubos nga puluy-an sa Tacoma, Washington, sang damlag ngo mga inoras sang kaagahon sang Jueves, Octobre 30, 1974.

Isa ka iloy kag iya anak nga babaye ang katulog sa sina nga kagabihon, sang makapauli sila gikan sa isa ka pagtililipon sa pagpangamuyo nga kinaandan ginahiwat sing makaisa sa tagsa ka semana.

Sa kadudulman sang kamalig nga ginahamtangan sang ila kahoy nga galatong, may isa ka makawat nga nagahulat tubtub naglinong ang bug-os nga duug; dala ang kutsilyo kag wasay, binungkal niya ang puluy-an. Nakabugtaw ang iloy, nakita niya ang makawat, kag sia nagsinggit. Ang iloy ginbuno kag ginsaksak tubtub mapatay kag ginsunod man ang anak nga babaye.

May duha ka pulis nga nakabati sang singgitan sang mga babaye, kag ila ginlagas ang tagpatay. Nadakup nila sia kag nadaug gid man matapos ang masandukut nga pagpukutay sa diin ang duha ka pulis nakaagum sang mga pilas.

Makaligad ang lima ka adlaw gikan sa sini nga hitabu, ang umagad sining iloy nga pinatay, nahukaw sa iya hamu-ok nga kalologon sa kaagahon. Siya ang pasugira: “Sang mga las cuatro sang kaagahon sang Lunes, may isa ka balatyagon nga indi ko sadto mahangpan, nga naghukaw sang akon hamuok nga katologon, apang karon nahibal-an ko na nga ang Dios may buot isiling so akon.”

Nahanungod yadlo so kay Jake Bird, ang Iowa nga nagpalay so ilay kag ulod nga babaye sang iva osawa.

“Samtang nagahigda ako, ginapanumdum ko ining tawo nga nakahimo sining tuman ka terrible nga krimen, pero wala gid duog sa akon kasingkasing sa pagdumot sa iya. Amo ini ang ginapanumdum ko samtang nagahigda, kag sang ulihi nabatyagan ko nga ginatulod gid ako nga kadtoan sia kag sugilanonon.”

“Sang makamata ang akon asawa, ginmunohan ko sia sini, kag nagsiling sia,'Ti, kon ginabatyag mo nga kinahanglanon, sige.’’’

Isa ka semana ang nakaligad halin sang pagpatay, kag so masunod nga adlaw so paglubong, ginatubang sang amo nga umagad si Jake Bird didto so bilangguan.

Ang kabulig nga sheriff amo ang nagpakilala: “Jake, umagad ini sang babaye kag iva anak nga imo ginpamatay sang nagliligad nga gabi. Gusto siya makigsugilanon sa imo.”

“Nakita ko ang hinali nga paghulag ni Bird kag pagpangaman, kay wala sia makahibalo kon ano ang sa akon isip. Nagtindog ako gikan sa akon ginapungkuan, tinulok ko sia, kag magsiling, ‘Mr. Bird, luyag ko mahibalan mo, nga wala gid ako sing bisan ano nga pagkaakig sa imo o kon sa inyo nga rasa. (Negro ini sia.) Ginhatagan ako sang Dios sing pinasahi nga kahigayunan nga mangin Chaplain sang mga tawo so rasa ninyo sa campo sa McChord, kag naton-an ko ang paghigugma sa ila sing tuman gid. Nakakadto ako sa ila mga puloy-an kag sa ila mga kwarters, kag may malipayon gid kami nga paginupdanay, gani wala gid ako sing bisan ano nga kaakig sa imo.’”

“’Pero wala sapayan sina, may pat-ud gid ako nga pagdumut sa krimen nga imo ginhimo, subung man sang pagdumut sang Dios sini.’’’

“’Pero wala ako magkari sa paghambal nahanungud sa imo krimen o kon ano ang matabu dira, kay seguro ko gid nga ang gobierno sang Washington ang mahibalo sina, apang daku gid ang akon kabalaka kon bala handa ikaw so pagatubang so Ginoo kon mag-abot na ang tion sang imo kamatayon.’”

“Sumogod sadto, ang Balaan nga Espiritu nagpanghikot sang milagro, kag nag-panglatay sa akon ang kalipay, sang makita ko nga nadula ang kahangawa sa iya nawong. Sa iya panghambal kag panghulag, namutikan ko nga nagapauyon sia sa Balaan nga Espiritu samtang nagabasa kami sang mga dinaIan sa Polong sang Dios, nga nagapamatuud nga wala sapayan sang kabug-at sang iya kasalanan, ang dugo ni Jesu Crista nga anak sang Dios, nagatinlo sang tanan nga kasalanan.”

Matapos ang tatlo ka oras nga pagpakigsugilanon, ining Apostol sang Kapatawa-ran nagtaliwan nga may patud nga pagpati nga ginhinulsulan ni Jake Bird ang iya mga sala. Ini nga pagkilala nia napamatud-an gid man, mga pila lamang ka adlaw ang makaligad, paagi sa isa ka sulat gikan sa mahinulsulon nga criminal. Ang sulat niya, "Hoo, nabaton ko si Jesu Cristo subong kaugalingon ko nga Manluluwas kag handa ako sa pag-atubang sa Iya kon magabut na ang tion.”

Ini nga tion nag-abut pagkaligad sang duha ka tuig. Naggowa si Jake Bird gikan sa selda sang mga palatyan didto so bilangguon sang Walla Walla sang tawgon sia sang bantay nga nagsiling, "Ti, Jake, amo na ini.” Nagpadulong sia sa bilitayan nga wala no kinahanglan nga idul-ong po.

Sang makalipas ang isa ka tuig, ang umagad nga Chaplain nagpakigsugilanon sa bantay nga yadto sa selda ni Jake Bird sa katapusan nga walo ka oras sang iya pagkabuhi. Nagsugid ang bantay nga sa kadam-an sang palatyon nga iya nabantayan, kon may ara gid man nga nagbalhin sang iya kasingkasing, amo yadto si Jake Bird. Si Jake nagsiling sa iya: “Kahibalo ka, madamu nga mga tao ang paganerbyoson sing tuman gid kon sila sa akon lugar, nga nakahibalo nga sa pila na lamang ka oras pagapatyon; pero ako wala. Kay man, mapauli ako so pag-upud so akon Ginoo, gani wala ako sing kahangawa.”

“Madugay-dugay,” panugiron sang bantay, "nagsiling sia nga luyag sia magkanta, gani nagtindug sia, nagpakadto pakari sa selda, nga nagakanta sang mga kalantahon sang Maayong Balita.”

Amo ini ang istorya sang isa ka nakapatay paagi sa pagwasay nga pinatawad sing makaduha - pinatawad sang panimalay sang iloy kag anak nga iya pinamatay, kag pinatawad man sang Dios.

Ang Dios nagpatawad sa iya bangud kay Cristo. Ginpangamuyo ni Ginoong Jesu Cristo ang kapatawaran sang mga naglansang sa Iya, kag subung man sang bugos ngo katawohan, sa sadtong pangamuyo Niya sang Sia nagatagumatayon, sa diin Iya ginpahayag ang Iya katuyuan sa kaluwasan kag ang mainit nga balatyagon sa Iya kasingkasing. Sia nagpangamuyo: “Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo.”

Indi lamang pangamuya para sa aton kapatawaran ang Iya ginhimo, kondi Iya binayaran ang pagpatawad sa aton, paagi sa pagantus sang makangilidlis nga silot nga kamatayon para sa aton.

Gani, “paagi sining tawo ginabantala sa inyo ang kapatawaran sang mga sala, kag paagi sa iya ang tagsatagsa nga magtoo ginapakamatarung sa tanan nga butang” [Bin. 13:38-39].

Ang Dios nagapangagda sa alon sa pagbinagbinag upud sa Iya sang kapatawaran sang aton mga sala sandig sa pagpakamatay ni Cristo: “Kari karon, kag magbais kito sing tingub, nagasiling ang Ginoo: bisan ang inyo mga sala subung sang escarlata, mangin maputi sila subung sang nieve; bisan mapula sila subung sang carmesi, mangin subung sila sang maputi nga bulbul.” [Isa. 1:18].

Ang makangilil-ad nga mansa sang sala sa kamot kag kalag ni Jake Bird, napanas sing patud paagi sa iya pagtoo kay Ginoong Jesu Cristo kag ang Iya paghalad nga nagatubus. Nagsulud sia sa presensia sang iya Dios kag Manluluwas nga matinlo na.More from this collection