Cart 0
Ang Kasalanan,  Ang Kaparusahan  At Ang  Kapatawaran (Tagalog)

Ang Kasalanan, Ang Kaparusahan At Ang Kapatawaran (Tagalog)

$0.00

ANG KASALANAN, ANG KAPARUSAHAN AT ANG KAPATAWARAN
ANO ANG KASALANAN?
Ang anumang iniisip, sinasalita o ginagawa ng isang tao na labag sa kalooban ng Dios ay kasalanan. Inaakala natin na ang kasalanan ay mga bagay lamang na may kinalaman sa pagpatay ng kapuwa tao at mga iba pang krimen. Subali't ang kasalanan ayon sa Biblia ay ang hindi natin pagkaabot sa pamantayan ng Dios, dahil dito ang lahat ng tao ay nagkasala (Roma 3:23): "Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.” Mayroon pang isang uri ng kasalanan na sa maraming pagkakataon ay nagagawa ng tao, . subali't hindi niya ipinalalagay na kasalanan (Santiago 4:17): "Sa nakakaaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya." Ngayon ibig mo bang malaman kung...

ANO ANG KAPARUSAHAN?
Sinabi ng Biblia, "Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Roma 6:23) at ito ang ikalawang kamatayan sa dagatdagatang apoy, "At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinubulid sa dagat-dagatang apoy (Apoc. 20: 15). "Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa dios-diosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan" (Apoc. 21 :8). "Nadoo'y hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy (Marcos 9:48). Tunay na kakilakilabot ang parusa ng isang nagkasala at kung lahat ay makasalanan hindi ka naiiba kaibigang bumabasa nito. Nakatakda rin sa iyo ang kaparusahang ito, at ito'y walang hanggan. Ngayon ibig mo bang malaman kung...

PAANO MAGKAKAMIT NG KAPATAWARAN?
Lisa lamang ang paraan upang ang tao ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, na namatay dahil sa ating mga kasalanan, at nabuhay sa ikatlong araw (I Corinto 15:3,4). Ang Biblia ay hindi nagturo kailanman ng ang kapatawaran ay matatamo ng tao sa pamamagitan ng pag-anib sa isang pangkat ng relihiyon maging ito man ang ating kinagisnan o dili kaya'y relihiyong nagtataglay ng pangalan hinango o kinuha sa Biblia. Hindi rin ito matatamo ng tao sa pamamagitan ng gawang mabuti, sapagka't pinatutunayan ng Biblia pa "Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa" (Roma 3: 12). Salamat sa Dios sapagka't ang kapatawaran ay matatamo ng isang tao sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa bugtong na Anak ng Dios. 'Siya ang pinatototohanan ng lahat ng mga propeta, na ang bawa't sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pangalan" (Gawa 10:43). "Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin" (Mga Gawa 26: 18).

IBIG MO BA NG KAPATAWARANG ITO?

F.C. GONZAL

ANG AKING KAPASIYAHAN
Ngayong nakilala kong ako'y makasalanan na nakatakdang parusahan, at nalaman ko na ang Panginoong Jesus ay namatay dahil sa aking kasalanan at nabuhay na mag-uli sa ikaaaring ganap. ko (I Corinto 15:3,4) Dahil dito, tinatanggap ko Siya sa aking puso na Panginoon at sariling Tagapagligtas. Nilagdaan ko ito bilang katunayan ng aking pananampalataya sa Kanya.

LAG DA

TIRAHAN

Ang katiyakan ng kaligtasan sa parusang walang hanggan ay isang katotohanang nakasulat sa mga Banal na Kasulatan. Matatamo ang kaalaman tungkol dito sa pamamagitan ng isang araling walang bayad na ibinibigay namin sa sinomang susulat dito sa address na nasa ibaba:More from this collection