Cart 0
Ako Mao Ang Ganghann (Cebuano)

Ako Mao Ang Ganghann (Cebuano)

$0.00

Si Ginoong Jesus nagpakita sa iyang. Kaugalingon sama sa Ganghaan sa kaluwasan.

Siya nagingon: "Ako mao ang Ganghaan: Kong adunay mosulod pinaagi Kanako, siya maluwas; ug makasulod, ug maka gula ug makakaplag siya sa mga masibsib." [Juan 10:9].

Atong palandungon ang tagsa tagsa ka pulong niining sulti: "Ako mao ang Ganghaan."

Ang kinaiyang pulong "Ako" mao si Ginoong Jesu Cristo Kong umingon Siya "Ako ang Ganghaan," "Gi sikway Niya ang tanan paagi, ug ang tanan tawo.

Busa ang Simbahan-bisan gitukod sa Ginoodili mao ang Ganghaan. Ang mag wawali-bisan mahimo sa pagtudlo sa mga nagpamati sa Ganghaandili mao ang Ganghaan.

Mga kasugoan-bisan hinatag sa Ginoo-dili kini sila ang Ganghaan. Mga maayong binuhatan-bisan katungdanan sa mga nagtoo-dili mao ang Ganghaan.

Ang Ginoo lamang mao ang Ganghaan! Siya nagingon: "Walay bisan kinsa nga makaabut sa Amahan, kondili pinaagi kanako." [Juan 14:6]. Nahasulat na: "Ug diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalum sa langit, nga nahatag sa taliwala sa mga tawo, nga diha kinya mangaluwas kita" [Mga Buhat 4:12].

Ang pulong "Mao" gakinahanglan ug tininuod nga paghunahuna. Wala Siya moingon: "Ako kaniadto ang Ganghaan." -ingon nga matuod lamang kini sa kaniadto.

"Siya wala moingon: "Mahimong Ganghaan. Ako" -ingon nga moabut pa kini kaniya sa damlag.

Siya nagingon:- "Ako mao ang Ganghaan." Siya mao ang Ganghaan karon-Karon dayon. Mao kanang hinungdan nga kita ginadapit sa: "Umari karon" ug "Sulod karon," Ginapasalig kita nga: "Ania karon, ang panahon nga nahamut-an; ania karon ang adlaw sa kaluwasan" [2 Mga Taga Corinto 6:2].

Ang paggamit sa pulong "ang" angay paga ilhon. Si Ginoong Jesus wala maingon: "Ako usa sa mga Ganghaan"-sama nga may uban pa nga mga ganghaan. Tanan dalan mahimo sa pagpadulong sa Londres (O Roma) apan ang tanan nga mga ganghaan wala magpadulong sa Langit.

Si Ginoong Jesus dili usa sa mga ganghaan, apan ang Ganghaan-ang bugtong Ganghaan. Siya miingon: "Wala nay lain" [Isaias 45:22]. "Walay lain kondili si Jesus na lamang." [Mateo 17:8].

Ang pulong "Ganghaan" dalapiton ang paggamit ug mahinoklogan. Kitang tanan nasayud unsa ang ganghaan ug alang sa unsa kini-ang ganghaan mao ang alagianan, pultahan, diin mahimo kita sa pagsulod.

Si Ginoong Jesus mao ang alagianan sa Kaluwasan, sa Pakigdait, sa Kinabuhi nga walay katapusan, sa Diosnong Himaya, sa Langit ug Puloyanan!

Ug dili ba angay nga Siya lamang ang Ganghaan? Tungod nga Siya lamang mao ang namatay alang sa atong mga sala, "aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios" [I Pedro 3:18]. Diha sa Iyang mahal nga dugo nga giula may pasaylo kita sa atong mga sala. (Mga Taga-Efeso 1:17). Siya gibanhao gikan sa minatay, ang unang mga bunga kanila nga mga nangatulog. (I Mga Taga Corinto 15:20).

Siya lamang angay ug may katungod sa pagingon: "Ako mao ang Ganghaan: kong adunay mosulod pinaagi kanao, siya maluwas."

Karon ilha ang mahusay nga kaluwasan sa Dios-Kong adunay mosulod pinaagi Kanako, siya maluwas."

Dili pinaagi sa kasugoan-dili pinaagi sa mga maayong binuhatan-dili pinaagi sa kinaiya-dili pinaagi sa pamatasan-dili pinaagi sa salapi, apan "pinaagi Kanako" nagaingon si Ginoong Jesus.

Pinaagi Kanako kong adunay- "bisan kinsa siya, lalake o babaye, batang babaye o batang lalake--"mosulod, siya maluwas."

Gina ablihan ug daku ang Ganghaan! Ginadapit ikao sa pagsulod. Siya miingon: "Umari Kanako" [Mateo II :28]. Mosulod ka ba karon?

Sa pagsulod nimo, nasakup ikao sa panon sa Labaw'ng Magbalantay, ug maka sulod, ug makagula, ug makakaplag siya sa mga masibsib.

Diha kang Cristo nahimo kang bagong binuhat; ug karon ang kasugoan mabantayan na, sumonud ang maayong mga binuhatan nga angay pagabuhaton ug angay gayud nga "dayegon ang Ginoo sa tanan mong bahandi," ug ang pamatasan mo angay magpaila sa imong kaluwasan.

"May usa ka Ganghaan-ug Usa lamang
Apan ang kilid maduha,
Ang dapit sa sulod, ug sa gawas
Sa diin pikasa ka?More from this collection